Fakta om vår skola

Malungs folkhögskola har sedan 1909 bedrivit folkbildningsverksamhet med förankring i Västerdalsbygden.

Skolans verksamhet har kommit att alltmer profileras mot: behovet av att förvalta, odla och utveckla ett levande kulturarv behovet av att odla och utveckla intresset för natur, hälsa och friluftsliv. Inom dessa områden har Malungs folkhögskola kommit att bli riksledande med sina kurser i folkmusik folkdans, folklig visa samt fjäll- och vildmarksledarskap. Samtidigt fortsätter Malungs folkhögskola att vara en viktig aktör i lokalsamhället dels med bildnings- och folkhälsoinsatser och dels med behörighetsgivande kurser.

Skolan ligger i det vackra Västerdalarna, med närhet till skog, sjösystem, älv och fjäll. Skolan ligger ca 2 km söder om centralorten. Det är en medelstor folkhögskola med cirka 120 kursdeltagare på de långa kurserna. Ungefär 70 studerande bor på internatet. Skolan är politiskt och religiöst obunden

Vi anordnar folkbildningsverksamhet inom skolans profilområden som är natur, kultur och hälsa, i form av långa och korta folkhögskolekurser samt ett antal kulturella och folkbildande arrangemang. Verksamheten finansieras i huvudsak med statsbidrag förmedlade av Folkbildningsrådet samt genom huvudmannabidrag från Region Dalarna.

Verksamheten bedrivs enligt statens syften och verksamhetsområden för folkbildningen samt enligt Region Dalarnas och kultur- och bildningsnämndens visioner.

Huvudman och ledning

Region Dalarna är skolans huvudman och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Skolans styrelse är Region Dalarnas kultur- och bildningsnämnd. Folkhögskolans verksamhet förvaltas av kultur- och bildningsförvaltningen som leds av kultur- och bildningschef Kristine Brosjö. Rektor är ansvarig för verksamheten inför nämnden.

Skolledningen på Malungs folkhögskola består av Christin Löfstrand (rektor), Sirpa Keskitalo (bitr. rektor) samt Marit Sjögren (servicechef).

Lokala målsättningar

Kursdeltagaren i centrum

Folkhögskolan finns till för kursdeltagarna. Verksamheten ska anpassas till deltagarens bildningsbehov och personliga förutsättningar. Folkhögskolan är en skolform för alla. Skolan ska kontinuerligt anpassa verksamhetsformer och innehåll till nya målgrupper och deras bildningsbehov och förutsättningar.

Profilområden

Folkhögskolans profilområden är kultur, natur och folkhälsa. All verksamhet som bedrivs på skolan skall ha anknytning till skolans profilområden på något sätt.

Att verka lokalt och globalt

Malungs folkhögskola skall vara ett centrum för bildnings- och kulturverksamhet för alla boende i Malung och Västerdalarna. Skolan ska ha en stark anknytning till lokalsamhällets behov av bildning, demokrati och utveckling. Malungs folkhögskola skall vara en europeisk och internationell aktör och en mångkulturell mötesplats. Utifrån sina profilområden ska skolan vara en länk mellan det lokala och det globala.

Informationssamhället och demokrati

På Malungs folkhögskola är IKT ett prioriterat område och skolans aktiva närvaro och deltagande i det digitala samhället är en viktig framtidsförutsättning. Malungs folkhögskola arbetar aktivt med demokratifrågor och utveckling av verktyg för medborgarfostran både inom skolan och det omgivande samhället. IKT är ett viktigt område och verktyg för demokratiarbetet. Informationsarbetet på skolan ska bedrivas strategiskt och integrerat och utnyttja de digitala möjligheterna till fullo.

Miljö

Malungs folkhögskola följer och tillämpar Region Dalarnas miljöledningssystem enligt ISO 14001.