Grafik kortfattat patientnämnden

Kortfattat: Patientnämnden 2024-02-28

Nyhet – 28 februari 2024

Nyhetsnotiser från patientnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Samverkan och kommunikation i fokus när patientnämnden granskar inkomna ärenden rörande vård i länets kommuner

Patientnämnden Dalarna har genomfört en analys av synpunkter och klagomål riktade mot vården i länets kommuner som inkommit mellan januari 2022 och december 2023. Målet med analysen är att förstå patienters och deras närståendes upplevelser av vården i Dalarnas kommuner för att bidra till förbättringar vad gäller kvalitet och patientsäkerhet.

23 ärenden registrerades 2022 och 17 under 2023. År 2022 noterades att fler ärenden gällde män än kvinnor, 12 jämfört med 10. Denna skillnad minskade under 2023 då antalet ärenden gällande män halverades, medan ärenden rörande kvinnor ökade till 11.

Majoriteten av ärenden gäller äldre invånare, med en ökning av ärenden bland 70-79-åringar under 2023. De vanligaste klagomålen rör huvudproblemet vård och behandling, därefter kommunikation samt vårdansvar och organisation. Vanligt förekommande synpunkter handlar om bristande samverkan mellan kommun och region i samband med övergångar i vården.

Analys av patientnämndsärenden bidrar med rekommendationer till förbättringar vad gäller vårdflöden och processer

På uppdrag av politiska nämnden har patientnämndsförvaltningen genomfört en analys av patientnämndsärenden rörande delproblemet vårdflöde/processer. Analysen omfattar perioden 1 januari 2020 till 30 juni 2023 och syftar till att identifiera eventuella brister utifrån inkomna synpunkter och klagomål. Enligt definition av delproblemet rör det samarbetet mellan olika vårdenheter, vårdgivare och huvudmän som slutenvård, primärvård eller kommuner. Det gäller även personer med flera sjukdomar, såväl fysiska som psykiska där samverkan brister.

Under den nämnda tidsperioden registrerades totalt 3570 ärenden hos patientnämnden, varav 147 (4,1 procent) gällde delproblem vårdflöde/processer. Ärenden som inkommer via tjänsten Synpunkter, beröm och klagomål (SBK) skickas direkt till vården. Under samma period inkom totalt 1759 stycken SBK ärenden varav 47 (2,7 procent) med delproblem vårdflöde/processer. Majoriteten av dessa ärenden gäller kvinnor i alla ålderskategorier, förutom de yngsta (0-9 år) och de äldsta (90-98 år). Inom den yngsta ålderskategorin är det oftast patientens mor som lämnar in anmälningarna i 4 av 5 fall. Division Medicin har flest patientnämndsärenden med delproblem vårdflöde/processer och division Psykiatri och habilitering har flest SBK-ärenden med aktuellt delproblem. De flesta ärendena rör barn- och ungdomspsykiatrin.

Vården uppmuntras att beskriva för patienter och närstående vilka åtgärder de vidtagit utifrån inkomna synpunkter. I de patientnämndsärenden som ingår i analysen ser man en stor variation mellan verksamheterna gällande andel ärenden där vården angett att man vidtagit en åtgärd.

Patientnämndsförvaltningen rekommenderas att:

  • Ha kontinuerlig dialog och avstämning för att öka enhetlig bedömning gällande huvudproblem/delproblem/fokusområden.
  • Analysera huvudproblem i kommande rapporter istället för delproblem för att inkludera ett större antal ärenden vilket skulle ge bättre möjlighet till fördjupade analyser.

Vården rekommenderas att:

  • Förbättra kommunikationen och samordningen mellan enheter och divisioner vid remittering/övergångar samt säkerställa vem som har patientansvaret under eventuell övergångsperiod och tydligt informera patienten kring detta.
  • Beskriva eventuella förbättringsåtgärder i svaret till medborgaren.
  • Dra lärdomar av inkomna synpunkter och använda det i verksamhetens förbättringsarbete.

Granskning av inkomna ärenden rörande primärvården pekar på utmaningar vad gäller tillgänglighet, vårdansvar och organisation

Patientnämnderna i Sverige har på uppdrag av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört en analysrapport som fokuserar på tillgänglighet, vårdansvar och organisation inom primärvården. Uppdraget innefattar inte barnvårdcentral, mödravårdscentral och närakut.

Under 2023 inkom 379 ärenden inom primärvård till patientnämnden i Dalarna. Av dessa rörde 27 problem med tillgängligheten och 10 problem med vårdansvar och organisation. 23 ärenden handlade om kvinnor, 13 om män, och ett ärende saknade information om kön och ålder. Kvinnors ärenden täckte alla åldrar från 0 till 89 år, medan det inte fanns några ärenden för män under 40 år.

De 37 ärendena är fördelade över 21 verksamheter i regionen, där 4 ärenden handlade om privata vårdgivare. Många ärenden handlar om att det var svårt att få kontakt med vården via telefon och att man känner sig bollad mellan primärvård och specialistvård.

Patientnämndförvaltningens verksamhetsberättelse fastslås

Patientnämnden har tagit beslut om att fastslå patientnämndsförvaltningens verksamhetsberättelse 2023. Årets fokus har varit att implementera förvaltningens handlingsplan för en hållbar framtid för Region Dalarna". Samtliga fyra åtgärder i planen har påbörjats, varav tre har slutförts under 2023.

Antalet ärenden från patientnämnden har ökat, troligtvis som en effekt av den nya klagomålstjänsten som infördes i september. Stödpersonsbesöken hos patienterna har markant ökat, vilket är positivt då det rör sig om en lagstadgad rättighet för tvångsvårdade patienter.

Förvaltningen hade 11 mål, varav 8 har uppnåtts för 2023. Ett mål ligger nära målvärdet och betraktas som uppfyllt. Bokslutet visar ett positivt resultat, huvudsakligen förklarat av minskade kostnader.

Relaterade länkar:

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka