Biobankslagen

Prov som tas i vården omfattas av biobankslagen om provet går att koppla till en person och sparas längre än 9 månader efter provtagningen.

Du kan behöva lämna prov när du undersöks i vården. De flesta prov som tas i vården förstörs efter att analysen är klar.  Lagen tillämpas på prov även innan 9 månader om avsikten är att bevara provet i mer än nio månader, eller provet inte förstörs omedelbart efter att det har analyserats. Lagen påverkar all verksamhet som ordinerar eller tar prov i vården.

Från och med 1 juli 2023 gäller en ny biobankslag (2023:38)

Syftet med den nya lagen

Syftet med den nya biobankslagen är samma som tidigare; att reglera hur identifierbara prov, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för vissa ändamål.

Om en patient/provgivare samtycker till vård enligt patientlagen (2014:821) eller tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i biobankslagen krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov i en biobank.  

Sparade prov i biobanker får användas till

  • Din egen vård. Om en behandling inte gett önskad effekt kan ett sparat prov jämföras med ett nytt för att kunna ställa en säkrare diagnos.
  • Att ge vård till släktingar vid ärftliga sjukdomar.
  • Att utbilda personal i vården.
  • Att utveckla och kvalitetssäkra metoder, analyser och rutiner i vården.
  • Forskning för att i framtiden bättre kunna förebygga och behandla sjukdomar. All forskning måste vara godkänd av Etikprövningsmyndigheten och ibland även av Läkemedelsverket.
  • Att testa och utvärdera produkter som kan komma att användas i vården, exempelvis insulinmätare eller mikroskop.
  • Utredningar om du som patient har anmält att du har skadats i vården.
  • Att vid behov identifiera en person som dött.
  • Att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar.

Informationskrav

Informationskravet i biobankslagen är tydligt kring vilken information vårdgivaren ska ge provgivaren. Information ska ges till provgivaren innan eller i samband med att prov tas. Information kan ges skriftligen och ska ges senast vid insamlingen av proven till biobanken. Information finns på 1177 samt på biobanksverige.se. Om informationskravet inte uppfyllts finns det inget lagligt hinder att i efterhand komplettera med information.

Undantag från informationskravet gäller för prov för vilka det redan vid provtagningen står klart att de inte ska bevaras efter utförd analys. Om det senare under den aktuella niomånadersperioden står klart att proven kommer att bevaras längre än nio månader, eller för andra ändamål än de samlades in för, gäller lagen från det tillfället.

Du kan begränsa hur prov används

Du har rätt att begränsa vad ditt sparade prov får användas till. Det gör du genom att logga in på

1177.se och skicka in en begäran via ”Samtycke prov i biobank”. Du kan också gå in på biobanksverige.se och hämta blanketten ”E1. Ändring av samtycke”. Den ifyllda blanketten skickas in till den region där prov togs. Adresser hittar du på biobanksverige.se.

Alla dokument - biobanksverige.se

Startsida - biobanksverige.se

www.1177.se