Psykisk hälsa

Den psykiska hälsan har stor betydelse för människors livskvalitet. Region Dalarna arbetar med psykisk hälsa på många olika sätt, ofta i samverkan med andra organisationer.

WHO (Världshälsoorganisationen) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Psykisk hälsa är alltså inte detsamma som frånvaron av psykisk sjukdom.

 

Filmklipp om psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober. I samband med dagen genomförs årligen en temamånad i Dalarna som arrangeras av Region Dalarna tillsammans med länets kommuner. Under temamånaden "Fokus på psykisk hälsa i Dalarna" kan invånare i Dalarna ta del av olika aktiviteter på temat psykisk hälsa, till exempel workshops och föreläsningar. 

Region dalarna utbildar instruktörer i första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen är en del i ett suicidpreventivt arbete och är en motsvarighet till hjärt-lungräddning (HLR) vid psykisk ohälsa och sjukdom. Utbildningen vänder sig till alla i samhället med syfte att öka kompetensen i bemötandet av människor med psykisk ohälsa eller sjukdom. I dagsläget finns ett 60-tal utbildade instruktörer i Dalarna inom olika verksamheter.

Brukarinflytande är att bygga ett förändringsarbete utifrån hur brukarna beskriver och bedömer sina behov och att verksamheter inom vård och omsorg ser det som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.

Utgångspunkten är att brukarnas egna upplevelser och erfarenheter är en kunskapskälla som ska vägas samman med forskning och erfarenhet från professionen för att höja kvaliteten inom vård och omsorg.

Brukarinflytande i vård och omsorg med en löpande dialog på olika nivåer bidrar till att främja psykisk hälsa och är en del i att stärka det suicidpreventiva arbetet.

Psykisk hälsa i Dalarna

Läs mer om Region Dalarnas arbete med psykisk hälsa på samverkanswebben.

Läs mer