Region Dalarnas visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten WhistleB är en kanal genom vilken du anonymt kan rapportera om allvarliga, arbetsrelaterade missförhållanden som rör Region Dalarna.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ditt meddelande ska lämnas i god tro.

Vem kan visselblåsa?

Visselblåsartjänsten är till för dig som är yrkesverksam inom Region Dalarna som medarbetare, entreprenör, konsult, praktikant och inhyrd bemanning. Du kan också visselblåsa om du kommer i kontakt med Region Dalarna som volontär eller arbetssökande. Även du som tidigare tillhört någon av kategorierna och har information om oegentligheter som ägt rum under din tid inom organisationen kan göra en anmälan.

Vad kan du rapportera om?

Använd tjänsten när du vill rapportera och uppmärksamma Region Dalarna på allvarliga oegentligheter och missförhållanden, så som agerande i strid med lagstiftning eller allvarliga avsteg från Region Dalarnas styrande dokument. Det kan exempelvis vara fråga om ekonomisk brottslighet, korruption, mutor eller säkerhetsbrister samt utnyttjande av ställning och jäv.

Om du upplever ett mer allmänt missnöje med arbetsförhållanden, organisation, chefskap eller konflikter på arbetsplatsen ska du lyfta dessa med din chef, HR-enheten, en facklig representant eller ett skyddsombud.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Region Dalarna ser allvarligt på ett missbruk av visselblåsartjänsten.

Så visselblåser du

Gå till sidan https://report.whistleb.com/regiondalarna eller läs av QR-koden med din mobila enhet.

QR-kod för visselblåsartjänst

Du rekommenderas att använda tjänsten från en privat enhet som inte är ansluten till Region Dalarnas nätverk. För att komma åt tjänsten från din privata enhet måste du skriva in webbadressen manuellt i din webbläsare. Du kan också läsa av QR-koden med din privata mobiltelefon.

Om du använder din jobbdator kan du kopiera webbadressen och klistra in den i din webbläsare.

Följ sedan instruktionerna på skärmen. 

Om du inte vill använda visselblåsartjänsten kan du istället rapportera muntligt vid ett fysiskt möte. Kontakta i så fall visselblåsarfunktionen via mejl. Observera att du inte är anonym om du väljer att rapportera på det sättet.

Spar ID-nummer och lösenord

När du har skickat ditt meddelande får du ett ID-nummer och lösenord på skärmen. Skriv ner och spar dem. Du behöver dem för att kunna logga in och följa status på din rapport. Alla ärenden som skickas in besvaras skyndsamt.

Du är anonym även i den fortsatta dialogen.

Vad händer sen?

Oavsett om din rapport bedöms vara ett visselblåsarärende eller inte, skickar visselblåsarfunktionen ett svar till dig i WhistleB.

Visselblåsarfunktionen stänger de rapporter som inte anses vara visselblåsarärenden, och informerar dig om hur du kan ta dem vidare på annat sätt.

Om du inte är nöjd med hur visselblåsarfunktionen hanterat din rapport kan du vända till här angivna myndigheter: Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden | Sveriges riksdag (riksdagen.se)