Revision

Revisionen i regionen utförs av förtroendevalda revisorer som väljs av regionfullmäktige. I Region Dalarna finns fem förtroendevalda revisorer som gemensamt bildar ett revisorskollegium. Varje revisor fullgör dock sitt uppdrag självständigt.

Revisorerna utövar den demokratiska kontrollen över regionens verksamhet och har till uppgift att granska att räkenskaperna är rättvisande, att regionens interna kontroll är tillräcklig samt att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

I det praktiska granskningsarbetet ska revisorerna biträdas av sakkunniga vilka till exempel utgörs av egna anställda, auktoriserade revisorer eller andra kvalificerade specialister och konsulter. I Region Dalarna finns ett mindre revisionskontor medan merparten av granskningsarbetet utförs av olika anlitade revisions- och konsultbolag.

Revisorernas granskningsarbete

Utifrån en bedömning av risker i verksamheten upprättar revisorerna en årlig revisionsplan som bl a innehåller de områden som ska bli föremål för granskning. Resultaten från granskningarna redovisas i särskilda gransknings-PM baserade på revisorernas egna iakttagelser och de rapporter som utarbetats av de sakkunniga. Avsikten med revisorernas arbete är, utöver att pröva om nämnder och styrelser tagit sitt ansvar, att stödja verksamheten genom att t ex peka på olika förbättringsområden, alternativa lösningar e t c.

Efter varje budgetår gör revisorerna en samlad bedömning av nämnder och styrelsers ansvarstagande under året. Bedömningen kommer till uttryck i en revisionsberättelse i vilken revisorerna också lämnar förslag om ledamöterna ska beviljas ansvarsfrihet. Det är slutligen regionfullmäktige som har att ta ställning till om ansvarsfrihet ska beviljas eller ej.

Revision i bolag och stiftelser

Regionen äger eller är delägare i olika bolag samt huvudman för flera verksamhetsdrivande stiftelser. Den demokratiska kontrollen över dessa bolag och stiftelser utövas av förtroendevalda revisorer som ska väljas bland de revisorer som har till uppdrag att granska regionens egen verksamhet. I aktiebolagen kallas dessa revisorer för lekmannarevisorer. I bolagen och stiftelserna finns också auktoriserade revisorer som tillsätts av bolagsstämman eller av regionen som huvudman för stiftelserna.

Regler om revisionen i sådana bolag och stiftelser finns i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen. Regionen förvaltar också ett antal stiftelser (fonder) som tillkommit genom att medel donerats under villkor att avkastningen helt eller delvis ska användas för speciella syften. Flertalet av dessa fonder revideras av regionens revisorer.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda

Revisionskontoret

Kjell JohanssonRevisionschef

Telefon: 023-49 00 20
E-post: kjell.i.johansson@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 21 Falun