Verksamhetsstöd

Civilsektorn har stor betydelse för vår hälsa, livskvalitet och för en hållbar utveckling av länet. Därför kan föreningar, folkrörelser, organisationer och studieförbund söka bidrag från Region Dalarna.

För att söka bidrag från Region Dalarna ska föreningen eller organisationen ha ett länsansvar för Dalarna och bedriva sin verksamhet i Dalarnas län. Om föreningen har säte utanför Dalarna, men har ansvar för verksamheten i Dalarna är det också möjligt att söka. 

Följande kan söka verksamhetsstöd:

  • ideella föreningar med länsansvar
  • politiska ungdumsförbund på länsnivå
  • studieförbund på länsnivå

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar och förbereder beslut till kultur- och bildningsnämnden, som sedan fattar beslut. 

För mer information om verksamhetsstödet och riktlinjer, vänligen läs dokument nedan.  

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar från ideella idéburna organisationer och politiska ungdomsförbund. Folkrörelseberedningen är ingen beslutande funktion utan förbereder förslag om hur bidragen ska fördelas inför beslut i kultur- och bildningsnämnden.

Kallar alla ansökande

Folkrörelseberedningen kallar de som ansöker till samtal löpande för att skaffa sig inblick och kunskap om verksamheterna och öka förståelsen mellan civilsamhället och politiken.

Länk mellan politik och folkbildning

Syftet med folkrörelseberedningens arbete är att säkerställa rätt fördelning av bidragen och beredningen kan sägas utgöra en viktig länk mellan politiken och folkbildningen.

Folkrörelseberedningen utses av regionfullmäktige och består av fem ledamöter samt fem ersättare.

Kontakt

Enheten för bidrag och stipendier

E-post: bidrag.stipendier@regiondalarna.se