Verksamhetsområden

Region Dalarna bedriver kultur och bildning inom elva verksamhetsområden.

Områdena är: Bibliotek och läsfrämjande, Litteratur som konstform, Teater, Musik, Dans, Bild och form, Film och rörlig bild, Enskilda arkiv, Museer och kulturmiljö, Hemslöjd och Bildning.

Inom varje område har Region Dalarna beskrivit i den regionala kultur- och bildningsplanen vad man vill utveckla under perioden 2023-2026 och vilka institutioner som har fått uppdraget.

Kansli och stab

Kultur- och bildningsförvaltningen bidrar till det regionala utvecklingsarbetet genom:

  • att upprätta och följa upp kultur- och bildningsplanen i dialog med Statens kulturråd och i samverkan med länets kommuner,
  • att leda utvecklingsprocesser i syfte att utveckla verksamhetsområden, sektorsövergripande arbete eller samarbeten mellan offentliga, privata och civila aktörer,
  • att generera kunskap genom kartläggningar, studier eller nydanande projekt inom angelägna områden,
  • att sprida kunskap och regionalisera fungerande modeller och att påverka olika nivåer och aktörer som exempelvis kommuner, myndigheter och EU. Det kan vara särskilt viktigt att påvisa kulturens och folkbildningens bidrag till samhällsnyttan och andra politikområden.