Politiska ungdomsförbund på länsnivå

Att främja demokrati och stimulera ungdomar till politiskt engagemang är viktigt. Därför kan politiska ungdomsförbund i Dalarna söka stöd för sin verksamhet hos regionen. Ansökan görs en gång varje år och sker på hösten för nästkommande år. Verksamhetsbidrag för 2025 ansöks mellan 1 – 31 oktober 2024.

Vår ambition är att stimulera till mångfald av självständiga och demokratiskt uppbyggda politiska ungdomsorganisationer som har ett jämnlikt synsätt i enlighet med regionens likabehandlingsplan. Stödet skapar delaktighet och inflytande i samhället och främjar folkhälsan.

Stöd i två delar

Stödet är uppdelat i grundanslag (lika för alla) och mandatanslag utifrån antal personer från partiet som blivit invalda i regionfullmäktige. Grundanslaget är på 20 000 kronor och lika för alla ungdomsförbund. För att få bidrag ska ditt förbunds moderparti vara representerat i Sveriges riksdag och/eller i regionfullmäktige Dalarna. Förbundet måste också:

  • bedriva verksamheten och ha huvuddelen av medlemmarna i länet
  • vara separerad från vuxenorganisationen
  • ge ungdomar ett reellt och formellt inflytande
  • vara demokratiskt uppbyggd enligt Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällefrågors riktlinjer

Ansökan

Ansökan görs i Region Dalarnas e-tjänst för digital ansökan om bidrag och stipendier.

Ansök här

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar och förbereder beslut till kultur- och bildningsnämnden som under december månad fattar beslut om vilka som får stöd.

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar från ideella idéburna organisationer och politiska ungdomsförbund. Folkrörelseberedningen är ingen beslutande funktion utan förbereder förslag om hur bidragen ska fördelas inför beslut i kultur- och bildningsnämnden.

Kallar alla ansökande

Folkrörelseberedningen kallar de som ansöker till samtal löpande för att skaffa sig inblick och kunskap om verksamheterna och öka förståelsen mellan civilsamhället och politiken.

Länk mellan politik och folkbildning

Syftet med folkrörelseberedningens arbete är att säkerställa rätt fördelning av bidragen och beredningen kan sägas utgöra en viktig länk mellan politiken och folkbildningen.

Folkrörelseberedningen utses av regionfullmäktige och består av fem ledamöter samt fem ersättare.

Krisztina BojtárStrateg - folkbildning

Telefon: 023-49 04 82
E-post: krisztina.bojtar@regiondalarna.se