Regelverk och planer

Revisorernas arbete styrs av kommunallagen (12 kap.) som innehåller regler om revisionen i kommuner och regioner.

En viktig grund för allt revisionsarbete är också god revisionssed för kommuner och regioner. God sed uttolkas av Sveriges kommuner och regioner. Lokalt i Region Dalarna regleras arbetet i reglemente för regionens revisorer.