Så styrs Region Dalarna

Region Dalarna är en politiskt styrd organisation. Alla medborgare i regionen med rösträtt väljer parti och vem som ska företräda dem vid allmänna val vart fjärde år.

Högsta beslutande politiska församling är regionfullmäktige. Här finns 83 ledamöter från nio partier. Samtliga länkar är externa till respektive partis webbplats.

Närmast under regionfullmäktige finns regionstyrelsen som genomför regionfullmäktiges beslut. Regionstyrelsen har 15 ledamöter. Så här ser den politiska organisationen ut:

Illustration Region Dalarnas politiska organisation

Visa organisationsskiss i större storlek 

Här finns tjänstemannaorganisationen

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda

Reglemente

Arbetsordning för regionfullmäktige och reglementen för regionens styrelse, övriga nämnder, råd, regionens revisorer, arkiv- samt arvodesreglementet.

Reglemente

Delegeringsbestämmelser

Delegering betyder att någon som har rätt att fatta beslut överlåter sin egen rätt att besluta till någon annan.

Delegeringsbestämmelser