Reglemente

Regionen har samlat arbetsordningen för regionfullmäktige och reglementena för regionens styrelse, övriga nämnder, pensionärsrådet, funktionshinderrådet, tolk- och hörselrådet, regionens revisorer, arkivreglementet och arvodesreglementet i ett gemensamt häfte.

Verksamheten i Region Dalarna styrs utifrån de grundläggande reglerna i kommunallagen som gäller för kommuner och regioner.

Enligt kommunallagen ska regionfullmäktige ha en styrelse som leder och samordnar förvaltningen av regionens intressen. I övrigt har fullmäktige stor frihet att välja de nämnder som behövs för att genomföra regionens uppgifter.

Region Dalarnas nämnder

Region Dalarna har följande nämnder:

  • Hälso- och sjukvårdsnämnd
  • Kollektivtrafiknämnd
  • Kultur- och bildningsnämnd
  • Patientnämnd
  • Servicenämnd
  • Tandvårdsnämnd
  • Regional utvecklingsnämnd

Dessutom är regionen värdkommun för en gemensam nämnd tillsammans med samtliga Dalarnas kommuner som heter Hjälpmedelsnämnden Dalarna.

Fullmäktige bestämmer enligt kommunallagen nämndernas organisation, verksamhetsformer, verksamhetsområden och förhållanden med varandra och utfärdar reglementen med tydliga bestämmelser om detta. Fullmäktige ska också besluta om ersättning och arvoden till de förtroendevalda.