Delegeringsbestämmelser

Delegering betyder att någon som har rätt att fatta beslut överlåter sin egen rätt att besluta till någon annan.

Kommunallagen reglerar kommunernas och landstingens (regionernas) organisation och ansvarsområden.

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande instans och bestämmer hur regionens olika verksamheter ska vara organiserade. Regionstyrelse tillsätts av regionfullmäktige och är den enda obligatoriska nämnd som ska finnas enligt kommunallagen. Styrelsen har en koncernövergripande funktion med vissa bestämda uppgifter enligt kommunallagen som beskrivs närmare och utökas genom reglementen fastställda av regionfullmäktige.

Styrelse och nämnder kan delegera beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Endast förvaltningschef får vidaredelegera uppdrag. Alla beslut som fattas med stöd av delegeringsbestämmelser ska anmälas till den som lämnat delegationen, det vill säga styrelsen, nämnden eller förvaltningschefen.