Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande församling. Ledamöterna väljs vid allmänna val vart fjärde år. Regionfullmäktige kan liknas vid Dalarnas riksdag eftersom det är länets enda direkt folkvalda politiska församling.

Politikerna i regionfullmäktige fattar beslut i strategiska och övergripande frågor, till exempel:

  • Ekonomi och budget
  • Regionskatt
  • Patientavgifter
  • Mål och riktlinjer för verksamheten

Regionfullmäktige utser ledamöter till regionstyrelsen, nämnder, beredningar och andra politiska församlingar som behövs för att fullgöra regionens uppgifter. Fullmäktige beslutar även om deras organisation och verksamhet.

Ledamöter

Regionfullmäktige har 83 ledamöter och är därmed regionens största politiska församling. I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på regionfullmäktige.


Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda