Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU)

Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett samverkansorgan för Region Dalarna och Dalarnas kommuner i gemensamma frågor som har bäring på den regionala utvecklingen.

Målet är att samverka i gemensamma utvecklingsfrågor, för medborgarnas bästa inom områden där ansvar och verksamheter överlappar varandra, samt i övrigt i frågor som är av särskilt intresse.

BDU utgör ett forum för det strategiska regionala samarbetet mellan Dalarnas kommuner och Region Dalarna för att gemensamt åstadkomma en positiv utveckling inom det geografiska territoriet Dalarna. Innebörden i detta formuleras bland annat i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) – Dalastrategin.

Utöver genomförandet av Dalastrategin (RUS:en) ska BDU bereda frågor som är av strategisk betydelse för territoriet Dalarna och där gemensamma ställningstaganden i BDU ska vara vägledande för regionen.

Ledamöter

BDU har 21 ledamöter och kommunerna företräds av respektive kommunstyrelseordförande och regionen företräds av presidiet i regionstyrelsen samt presidiet i den regionala utvecklingsnämnden.

Region Dalarnas representanter återfinns i förtroendemannaregistret.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda