Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämndens uppdrag är att erbjuda hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterial till de personer som omfattas av kommunernas och regionens ansvar.

Nämnden ska också erbjuda tjänster inom bland annat behandling, förflyttning, kommunikation, kontinens och personlig medicinsk behandling.

Vidare ansvarar nämnden för omvärldsbevakning av frågor som rör hjälpmedel och närliggande frågor av övergripande karaktär samt erbjuda regionens och länets kommuner att teckna separata avtal avseende utrustning som inte nämnden ansvarar för.

Funktionella och säkra hjälpmedel

Syftet med hjälpmedelsnämnden är att tillgodose att de som omfattas av hjälpmedelsnämndens ansvar har tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och oavsett om det är kommun eller regionen som är huvudman i det enskilda fallet. Dessutom ska samverkan kring hjälpmedelsfrågorna bidra till en rationell och kostnadseffektiv verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Den värdegrund som samverkan mellan de olika aktörerna ska bygga på, är att utgå ifrån patientens/brukarens behov, samarbeta aktivt över organisations- och huvudmannaskapsgränser, bemöta varandra med respekt och tillit samt lära av varandra och ta tillvara varandras kompetens.

Ledamöter från Region Dalarna och länets kommuner

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna inrättades den 1 januari 2014. I nämnden ingår Region Dalarna och länets 15 kommuner. Region Dalarna har tre ledamöter i nämnden och dalakommunerna har vardera en ledamot. Regionen är värdkommun och hjälpmedelsnämnden ingår i dess organisation.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda