Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet är en grupp för samverkan och samråd i funktionshinderfrågor mellan funktionshinderorganisationerna i länet och Region Dalarna.

Syftet med funktionshinderrådet är att:

  • öka funktionshinderorganisationernas möjlighet att påverka i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning.
  • verka för att uppmärksamma funktionshinderfrågor ur olika synvinklar i regionstyrelsen, övriga nämnder och förvaltningar.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning så att Region Dalarna får en samlad beskrivning av behov och synpunkter från olika funktionshindergrupper.

Region Dalarna ska så tidigt som möjligt informera rådet om planer och förändringar av insatser i samhället och organisation som rör personer med funktionsnedsättning. Rådets synpunkter ska föras vidare till beslutande instans.

Funktionshinderorganisationerna har i rådet möjlighet att arbeta för förändringar i regionens och kommunernas verksamheter. De kan informera om och ge förslag till anpassningar av utbudet som finns för personer med funktionsnedsättning.

Rådet är remissinstans och knutet till regionstyrelsen.

Ledamöter

Funktionshinderrådet har 13 ledamöter. Sex ledamöter är förtroendevalda från regionen och sju är representanter från funktionshinderrörelser i länet, efter förslag från FRID.

I regionens förtroendemannaregister står namnen på ledamöterna, sök på funktionshinderrådet.

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda