Patientnämnden

Patientnämnden är en politiskt sammansatt och fristående nämnd reglerad enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

I Patientnämnden sitter förtroendevalda politiker; sju ledamöter och sju ersättare som utses av regionfullmäktige.

Patientnämnden övertar inte ansvar och befogenheter från vårdgivaren och har inga disciplinära befogenheter. Ärenden redovisas avidentifierade på nämndens politiska sammanträden. Patientnämndens ledamöter och personal arbetar under tystnadsplikt.

Patientnämnden medverkar också i arbetet med att förbättra vården och i patientsäkerhetsarbetet.

Kontakt för synpunkter och klagomål

Patientnämndsförvaltningen

Telefon: 023-49 01 00
E-post: patientnamnden@regiondalarna.se
Adress: Vasagatan 27, Box 712, 791 29 Falun

Förtroendevalda i Region Dalarna

I förtroendemannaregistret finns uppgifter om alla nämnder, styrelser och vilka personer som är valda till förtroendeuppdragen.

Hitta förtroendevalda