Företagsstöd från Region Dalarna

Hos Region Dalarna kan du ansöka om stöd för olika typer av satsningar som stärker ditt företag. Företagsstöden är möjliga att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag som bedriver verksamhet i Dalarna. Alla våra stöd kan sökas löpande. Hör av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp, så guidar vi dig rätt.

Viktig information

Under semesterperioden, 5 juli till 9 augusti, kommer vi inte kunna fatta några beslut om stöd eller utbetalningar. Det går däremot bra att skicka in ansökningar som vanligt. 

Våra företagsstöd

Energieffektivisering

Minska ditt företags energianvändning.   

Energieffektivisering

Exportcheck

Börja exportera eller öka ditt företags export.

Exportcheck

Regionalt investeringsstöd

För större investeringar över 10 miljoner i byggnader, maskiner och inventarier.

Investeringsstöd

Samverkansprojekt

Stöd till samverkan med andra företag kring produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling.

Samverkansprojekt

Särskilt investeringsstöd

För medelstora investeringar i byggnader, maskiner och inventarier.

Särskilt investeringsstöd

Utvecklingsstöd för sociala företag

Utveckla ditt sociala företag.

Utvecklingsstöd

Konsultcheck

Stärk kompetensen i ditt företag med hjälp av externa konsulter.

Konsultcheck

Mikrostöd

För mindre investeringar i ditt nystartade företag.

Mikrostöd

Digitaliseringscheck inom besöksnäringen

Digitalisera ditt företag eller ett besöksmål.

Digitaliseringscheck

Så söker du företagsstöd

Ansökan skickas in elektroniskt via Tillväxtverkets "Min ansökan". I vissa fall behöver även bilagor fyllas i och skickas med.

 • Bilaga: Hållbarhetsfrågor
  Om du planerar att söka något av våra stöd behöver du svara på några hållbarhetsfrågor. Du behöver inte svara på frågorna om du söker mikrostöd.
 • Bilaga: Fullmakt
  Om du planerar att söka något av våra stöd och behörig firmatecknare inte undertecknar ansökan ska en fullmakt bifogas.
 • Bilaga: Intyg om begagnad maskin eller utrustning
  Om du planerar att köpa en begagnad maskin eller utrustning behövs ett intyg. Detta för att vi ska kunna ses att det inte tidigare införskaffats med någon form av offentlig finansiering.

 

Tips på andra stöd för dig som företagare

Projektet Investeringar och omställning i Dalarna ska, genom omställningscheckar samt stöd till investeringar inom internationalisering, digitalisering och grön omställning, bidra till en ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag i Dalarna. Detta förväntas leda till nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar som tryggar företagens framtid och hjälper dem att växa. Resultatet förväntas bli framgångsrika företag som står sig starka, har ökat sin beredskap och omställningsförmåga.

Projektet Investeringar och omställning i Dalarna drivs under perioden 2021-2023 och är ett så kallat "ramprojekt" för företagsstöd. Stöden finansieras med EU-medel som kanaliseras via Regionala strukturfonden med Tillväxtverket som förvaltare. Tack vare denna satsning så kan mer stöd ges till utveckling av företagandet i Dalarna.

Vem kan söka?

 • Företag med befintlig verksamhet
 • Företag med marknad som är större än Dalarna
 • Omsättning 1-300 Mkr
 • Antal anställda 1-249, varav minst en person arbetar 100%
 • Företaget ska ha en god överlevnadsförmåga och resurser för att fullfölja satsningen

Företag inom handel kan inte söka dessa checkar (för information om andra möjligheter, ta kontakt med ditt näringslivskontor).

Tematiska områden:

 • Digital omställning
 • Internationalisering/ny nationell marknad
 • Grön omställning
 • Strategisk omställning

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Inom villkoren för stödtyperna har företag möjlighet att ansöka om stöd genom detta projekt.

Affärsutvecklingscheck React
Särskilt investeringsstöd
Regionalt investeringsstöd

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i landsbygder. Hos Region Dalarna kan man söka hemsändningsbidrag, servicebidrag och särskilt driftstöd.

Läs mer om stöd till kommersiell service

Projektet Cirkulära Dalarna ska främja övergången till en resurseffektiv cirkulär ekonomi genom att erbjuda företagsstöd för hållbara investeringar i små och medelstora företag i Dalarna. Det övergripande målet är att få fler företag att göra hållbara investeringar i sina verksamheter genom en bred och inkluderande omställning som leder till en förflyttning mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart näringsliv i Dalarna. Stödet går att söka för investeringar som leder till ökade cirkulära flöden och/eller ökad resurseffektivitet.

Söker du startkapital till ditt bolag? DalaCapital vill bidra till att fler innovativa bolag startas och utvecklas framgångsrikt i Dalarna. Därför investerar de i bolag med stor potential i tidig fas. Investeringsbeloppet är 100-500 tkr.

Läs mer om DalaCapital

Bra att veta om våra företagsstöd

 • Investeringen kan inte påbörjas innan ansökan har lämnats in till Region Dalarna. Varor och tjänster som beställts innan ansökan inkommit till Region Dalarna kan inte godkännas. Vill företaget starta investeringen innan Region Dalarna har fattat beslut så görs det på egen risk. Säkerställ då att ansökan har kommit in till Region Dalarna.
 • Alla nödvändiga tillstånd som är kopplade till investeringen ska vara klara innan investeringen påbörjas.
 • Stödet behovsprövas för varje enskilt företag. Hänsyn tas även till eventuell koncerntillhörighet och aktieutdelningar.
 • Resultatbudget för de två kommande åren ska bifogas med ansökan.
 • Likviditetsbudget för det kommande året.
 • Stödet betalas alltid ut i efterskott. Fördröjda utbetalningstider kan förekomma vid höga anspråk på Region Dalarnas budget.
 • Resterande finansiering ska finnas i form av kontanter från företaget, privata investerare, bank eller andra finansiärer. Lånelöften från kreditgivare ska bifogas med ansökan.
 • Löner och andra anställningsförmåner hos det sökande företaget ska vara minst likvärdiga med vad som följer tillämpligt kollektivavtal.
 • Offerter ska alltid bifogas med ansökan. Investeringar över 700 000 kr skall konkurrensutsättas. Skriftlig offertförfrågan ska ställas till minst två potentiella leverantörer, svar skall bifogas med ansökan om stöd.
 • Om stödet delfinansieras med EU-medel ställs det krav på speciell dokumentation och allmän informationsskyldighet.
 • Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten och stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Regelverk
Gällande svensk förordning: SFS 2022:1467 och SFS 2022:1468. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 2023/2831. EU:s regelverk om det allmänna gruppundantaget (EU) nr 651/2014.

Kontakt

Lars Erik LissHandläggare företagsstöd

Telefon: 023-77 70 19
E-post: larserik.liss@regiondalarna.se

Lena RomlinHandläggare företagsstöd

Telefon: 023-77 70 21
E-post: lena.romlin@regiondalarna.se