Driftanslag och verksamhetsbidrag från Region Dalarna

Region Dalarna ger ekonomiskt stöd till ett antal företagsfrämjande aktörer. Efter en översyn under 2023 utökades det antal som erhåller så kallat verksamhetsbidrag. Dessa aktörer bedöms ha en långsiktig och stabil verksamhet som omfattar hela Dalarna.

Alla aktörer ska bidra till målen i Dalastrategin

Mellan regionen och aktörerna finns en överenskommelse där ömsesidiga funktioner och förväntningar beskrivs och där regionens uppdrag till respektive aktör och finansiering anges. Alla aktörer ska bidra till att Dalastrategins mål och delmål förverkligas samt bidra till att förverkliga tillämpbara delstrategier.

Följande aktörer får ekonomiskt stöd

Almi företagspartner

Almi företagspartner GävleDala AB ägs till 49 % av Region Dalarna tillsammans med Region Gävleborg, resterande 51 % ägs av staten. Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential i hela Dalarna. Det kan vara kapital till olika satsningar, vare sig man som företag vill öka sin export, köpa ett företag eller investera i företagets lokaler. Almi har rådgivare med stor erfarenhet av ekonomisk rådgivning, styrelsearbete och ledarskap, ägarsskifte och mentorskap.

Byggdialog Dalarna

ByggDialog Dalarna är en ideell branschförening för bygg och fastighetsbranschen med uppdraget att stärka och utveckla branschen mot ett mer hållbart byggande. Föreningen har ca 115 medlemmar, alltifrån kommuner till arkitekter, tillverkningsindustri, konstruktörer och byggfirmor. Byggdialog Dalarna binder samman akademi, näringsliv och offentlighet och arbetar bland annat, i nära samarbete med Högskolan Dalarna kring bygg- och energiutbildningar och med att initiera testbäddar i verklig användarmiljö.

IUC Dalarna- industriellt utvecklingscentrum

IUC Dalarna drivs gemensamt av ett stort antal företag, organisationer och 4 kommuner. De arbetar för att utveckla tillverkningsindustrin genom att hjälpa små och medelstora företag inom framförallt verkstads- och träindustrin med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer. Till exempel kan IUC stödja med utbildning av redan anställda och att hitta rätt kompetens vid rekrytering.

Coompanion

Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med 76 medlemmar som arbetar i hela Dalarnas län. De främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Coompanion är experter på kooperativt företagande och erbjuder rådgivning för de som vill starta företag tillsammans med andra samt utbildning och processledning inom företagssamverkan, arbetsintegrerat socialt företagande och lokal utveckling.

Dalarna Science park

Dalarna Science Park är en stiftelse som startades av Borlänge kommun, Stora Enso, SSAB, Trafikverket och Swedbank. Numera finns även Falu och Mora kommuner med i styrelsen och Science park har idag ett länsuppdrag.

En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet och har ofta en koordinerande funktion för regionens innovationskraft och roll mellan olika aktörer inom akademin, företag, och offentlig sektor. Dalarna Science Park har till uppgift att främja innovation och stödja affärsutveckling och är en samverkansplattform för globalt nätverkande, företagsutveckling och innovationsprojekt. Tillsammans med företag, högskola och omgivande samhälle skapar de förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång.

Ung företagsamhet

UF är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. De arbetar för att unga i Dalarna ska se och förstå sin egen företagsamhet och ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Det görs genom att utbilda i entreprenörskap, både på grundskolan och i gymnasiet. De erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning, bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med andra länder och inspiration för lärare, elever och skolledare.

Visit Dalarna

Visit Dalarna ägs av Dalarnas 15 kommuner och verkar i nära samverkan med Dalarnas besöksnäringsföretag. Deras uppdrag är att ge företagen bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa samt skapa fler och bättre affärer. De har ett samordnande och ledande uppdrag bland annat inom utveckling och marknadsföring. Hos Visit Dalarna kan företagare framför allt få hjälp med affärsutveckling och kompetenshöjning i form av exempelvis utbildningar, nätverk, produktutveckling, omvärldsanalyser och exportmognad.