Stöd till kommersiell service från Region Dalarna

Stöd till kommersiell service bidrar till att den lokala servicen på landsbygder ska kunna bibehållas och utvecklas. Stödet lämnas i första hand till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där det övergripande målet är att bidra till att upprätthålla en god försörjning av dagligvaror med hänsyn till geografi och befolkning.

Det finns fyra olika bidrag att söka:

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidraget är ett stöd för hemsändning av dagligvaror till enskilda hushåll. Stödet ges till kommuner som helt eller delvis bekostar varuhemsändning av dagligvaror till hushåll.

Servicebidrag

Servicebidraget är till för att överbrygga tillfälliga lönsamhetsproblem. Stödet beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.

Särskilt driftstöd

Särskilt driftstöd delas ut till små dagligvarubutiker i serviceglesa områden. Stödet är tänkt att användas till den dagliga driften där förutsättningarna att skapa en god tillgång till kommersiell service är begränsad.

Investeringsbidrag

Investeringsbidraget är ett stöd som är till för att utveckla och förbättra lönsamheten för en dagligvarubutik och/eller en drivmedelsanläggning. Investeringsbidraget kan användas till  investeringar i lokaler, utrustning och kompetensutveckling. 

Kontakt

Karin LöfstrandLandsbygdsstöd

Telefon: 073-868 16 42
E-post: karin.lofstrand@regiondalarna.se

Gärd ErikssonDigitaliseringskoordinator

Telefon: 079-062 08 13
E-post: gard.eriksson@regiondalarna.se