Husbygge

Om regional utveckling

Region Dalarna ansvarar för att leda arbetet med en hållbar regional utveckling i Dalarna. För att lyckas krävs ett brett samarbete och samverkan inom ett flertal områden. Vi samverkar med aktörer inom länet, med angränsande län, nationellt och internationellt.

Vårt regionala utvecklingsuppdrag

Det regionala utvecklingsansvaret innebär att arbeta fram och fastställa en regional utvecklingsstrategi, samordna insatser för att genomföra strategin, besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas samt följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet i regionen. Inom ramen för uppdraget ingår att utföra uppgifter kopplat till EU:s strukturfondsprogram och att upprätta och att fastställa en länsplan för transportinfrastruktur. Vi arbetar för att länets kommuner, högskola, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling. 

Såhär arbetar Region Dalarna med regional utveckling

Arbetet med regional utveckling samordnas av regionala utvecklingsförvaltningen. Förvaltningen har 40 årsanställda och är organiserad i tre enheter:

  • Strategi och finansiering
  • Näringslivsutveckling
  • Samhällsbyggnad

Nyhetsbrev Dalastrategin 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter som rör Dalarnas utveckling och arbetet med Dalastrategin 2030. 

Anmälan nyhetsbrev