Begära dina personuppgifter

Så här kontaktar du oss om du vill ha ut de uppgifter vi har registrerat om dig.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Ansök skriftligt

Om du vill beställa ett utdrag måste du ansöka skriftligt om det. Ansökan måste vara undertecknad och innehålla ditt personnummer. Genom att begränsa din begäran till en viss registertyp, ansvarig enhet, informationstyp och tidsperiod kan du förkorta handläggningstiden. Skicka din ansökan till:

Regionstyrelsen
Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Första utdraget kostnadsfritt

Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi behandlar om dig och få kopior på detta utan kostnad. Önskar du kopior på uppgifter som du redan fått måste du betala en kopieringsavgift för dessa.

Har du klagomål?

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Registerutdrag

E-post: puf.dataskydd@regiondalarna.se