Bibliotek, läsning och litteratur

Region Dalarna stärker bibliotekens arbete och utveckling samt verkar för läsfrämjande för demokrati och delaktighet.

Bibliotek är ett av de starkaste inslagen i svensk kulturpolitik med unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen. Bibliotek står för fri tillgång till såväl information som kulturupplevelser. Genom sitt breda litteraturförmedlande uppdrag är folkbiblioteken en del i infrastrukturen för demokrati och kultur, en oumbärlig faktor för invånarnas bildning och kunskapsinhämtning. Ett demokratiskt och socialt hållbart Dalarna behöver välinformerade, engagerade, trygga och delaktiga invånare. Den mångfacetterade biblioteksverksamheten bidrar till detta.

Bibliotek är en lagstadgad verksamhet på både regional och kommunal nivå (Bibliotekslagen 2013:801). Enligt lagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Vissa målgrupper är särskilt prioriterade: barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Region Dalarnas biblioteksplan omfattar de biblioteksverksamheter som finns inom regionens organisation och den följer kultur- och bildningsplanens tidsintervall. Regionerna ansvarar enligt bibliotekslagen för de regionala biblioteksverksamheterna som ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som finns i länet.

De läsfrämjande insatser som sker inom kulturområdet lokalt och regionalt ska sätta fokus på allas rätt att ha tillgång till litteratur av hög kvalitet, i en form anpassad till var och ens särskilda förutsättningar. Skolan har ansvaret för att lära ut själva läshantverket.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Länsbibliotek Dalarna innehar uppdraget att främja biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet i länet.

Utvecklingsmöjligheter för området 2023-2026

Region Dalarna vill:

  • verka för allas rätt till läsning och läsglädje som en av vägarna till ett sammanhållet Dalarna,
  • verka för att litteraturens ställning i Dalarna stärks och att möjligheterna för barns och ungas skrivande ökar,
  • synliggöra samtida dalaförfattare och det litterära kulturarvet,
  • verka för att bibliotekens roll och resurser stärks för ökad digital delaktighet i Dalarna samt
  • ta en ledande roll för att utveckla samverkan inom biblioteksområdet och mellan bibliotek och relevanta aktörer