Verkstad

Stöd för professionella produktionsplatser

Information om aktuella utlysningar från Bild och form Region Dalarna hittar du här. Just nu nu finns inga aktuella utlysningar.

Mars 2021- april 2021

Utlysningen är stängd och beslut är fattat. 

Beslut

Beslut skickades ut 14 april 2021. Stöd beviljades till: 

 • Ateljéföreningen Nisserska Huset – 50 000 kr
 • Föreningen Emaljverkstaden i Falun – 110 000 kr
 • Föreningen Glasverkstaden – 80 000 kr
 • Konstfrämjandet – 70 000 kr
 • Konst i Dalarna – 70 000 kr
 • Orsa Grafik – 90 000 kr
 • Verkstadsföreningen FKV – 110 000 kr

Information om utlysningen

Det tillfälliga stödet ska ge en chans till återhämtning och en skjuts framåt för verksamheten efter en lång pandemiperiod. Även behovet att träffas för kreativa möten inom bild- och formområdet ökar i takt med att pandemin blir allt mer långvarig.

Stödet kan sökas av professionella produktionsplatser och verkstäder som drivs av sammanslutningar av yrkesverksamma inom bild- och formområdet (konst, design, arkitektur, konsthantverk, illustration med mera). Dalarna har flera befintliga verkstäder som kan söka stödet, även produktionsplatser av temporär karaktär kan ansöka om stöd.

Ansökan är öppen 18 mars till och med 6 april 2021.

Vem kan söka?

En förutsättning för tilldelning av stödet är att flera yrkesverksamma utövare inom bild och form samverkar om produktionsplatsen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad som ska produceras och på vilket sätt. Produktionsplatsen ska ha sin geografiska hemvist i Dalarna och vara öppen för yrkesutövande bosatta i och utanför Dalarna. Observera att även produktionsplatser som är utomhus, produktionsplatser utan fast lokal men med till exempel gemensam maskinpark och verktyg samt temporära produktionsplatser kan söka.

Produktionsplatserna ska följa eventuella restriktioner kopplat till covid-19.

Stödet ges inte till kontorshotell, företag eller liknande. Stödet ges inte heller till festivaler och kulturevenemang eller liknande.

Endast en ansökan per produktionsplats kan beaktas. Stödet kan användas under tidsperioden 2021-2023.

Medel kan sökas för:

 • inköp av olika typer av utrustning som möjliggör professionellt yrkesutövande,
 • medfinansiering i andra projekt,
 • marknadsföring och kommunikation,
 • kompetensutveckling,
 • organisationsutveckling som till exempel juridiskt eller ekonomiskt stöd,
 • löpande verksamhetskostnader som till exempel hyra.

Stödet utgår från varje enskild ansökans behov och det finns ingen inbördes rangordning mellan vad det går att söka för.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

 • Kort beskrivning av produktionsplatsen/verkstaden.
 • Dokumentation, avtal eller dylikt som styrker den geografiska hemvisten i Dalarna samt visar att den är öppen för yrkesverksamma inom bild och form att ansluta sig.
 • Beskrivning av hur ni vill använda stödet.
 • Budget för hur stödet ska användas (Intäkter och utgifter).
 • Ansökan ska även besvara frågorna:
 • Hur kommer stödet att bidra till ert professionella utövande inom bild och form kopplat till produktionsplatser?
 • Om en liknande utlysning görs i framtiden, hur ska då stödet riktas? Till vad kan det stödet användas till?

Bild och form Region Dalarna kan komma att be om kompletterande uppgifter vid handläggning av ansökningar.