Regionstyrelsens förvaltning

På Regionstyrelsens förvaltning arbetar cirka 550 medarbetare. Förvaltningen består av flera olika enheter inom exempelvis administration, personal, ekonomi och IT.

Regionstyrelsens förvaltning stödjer regionens övergripande förtroendemannaorganisation, tjänstemannaledningen och samtliga verksamheter. Från Regionstyrelsens förvaltning sköts också det regionalpolitiska engagemanget. I Regionstyrelsens förvaltning ingår följande enheter:

Ekonomienheten har det övergripande styrnings- och samordningsansvaret för regionens ekonomi och är ett stöd till politisk- och tjänstemannaledning och samtliga verksamheter.

Enheten förvaltar och utvecklar effektiva ekonomiprocesser som säkerställer god ordning och reda i regionens ekonomi.

Ekonomienheten ska också bidra till att utveckla och säkerställa god ekonomisk kompetens hos regionens ledning och medarbetare som i sin tur bidrar till mål om långsiktig hållbar ekonomi.

Inom enheten finns olika kompetenser samlade som juridik, chefsläkare samt säkerhet, risk och beredskap. Enhetens uppdrag är att ge stöd och rådgivning i frågor och ärenden till regiondirektören och tjänstemannaledningen.

FoU-enheten har det verksamhetsövergripande ansvaret för Region Dalarnas forskningsverksamhet. Enhetens ansvar är att säkerställa att forskning, högre utbildning och innovation ligger i framkant, såväl gällande hälso- och sjukvården som andra verksamheter i Region Dalarna. Enhetens arbete med strategisk forskning ska bidra med att stärka tillgänglighet, kunskap och kompetens och därmed bidra till att möta medborgarnas behov. Enheten ansvarar för Centrum för Klinisk Forskning (CKF),  Centrum för läkarutbildning (CLU) och  
Kliniskt Träningscentrum (KTC).

Kommunikationsenheten tillhandahåller stöd samt samordnar, utvecklar och följer upp det strategiska kommunikationsarbetet. Enheten är ansvarig för att kommunikationsstrategi och andra styrande dokument inom området finns. 

Uppdraget för enheten är att stödja regionen i den digitala utvecklingen och den dagliga leveransen av IT och medicinsk teknik samt verksamhetsutveckling med stöd av IT.

Enheten ansvarar för att tillhandahålla drift, förvaltning och utveckling av IT-miljöer och att förvalta modeller och metodstöd inom området. I uppdraget ingår också att stödja vårdverksamheterna genom att förvalta medicin­teknisk utrustning i hela dess livscykel.

Personalenheten är en stödfunktion i Region Dalarnas arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal på ett framgångsrikt sätt. Personalenheten bidrar till att regionens verksamheter ska nå sina mål genom att driva, utveckla och implementera HR-processer samt tillhandahålla ett professionellt stöd, såväl strategiskt som operativt, till regionens chefer och medarbetare.

Enheten har det övergripande styrnings- och samordningsansvaret för bland annat verksamhetsplanering och ärendehantering och är ett stöd till den politiska ledningen och tjänstemannaledningen inom regionen.

Enheten arbetar med ersättning, uppföljning och stödjande verksamhet i enlighet med beslutade avtal inom lagen om valfrihet (LOV). Idag finns LOV-avtal inom primärvården, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och Tandvård barn och ungdom.