Höstlöv

Övriga fonder och stipendier

Region Dalarna förvaltar och fördelar ut medel från ett flertal stiftelser.

August W Danielssons stiftelse

Region Dalarna förvaltar och delar ut medel ur August W Danielssons stiftelse. 

Ansök om August W Danielssons stiftelse

Brita Lunds minnesstiftelse för resestipendier

Region Dalarna fördelar resestipendier ur Brita Lunds minnesstiftelse till legitimerade barnmorskor som har eller efter uppnådd pensionsålder senast har haft barnmorsketjänst, distriktsskötersketjänst eller annan sjukskötersketjänst inom Region Dalarna.

Ansök om Brita Lunds minnesstiftelse för resestipendier

Carlborgsonska donationsstiftelsen

Ur Carlborgsonska donationsstiftelsen kan döva födda i Dalarnas län och som genomgått dövskola/specialskola söka bidrag.

Ansök om Carlborgsonska donationsstiftelsen

Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse

Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse, forsknings- och utvecklingsfond ska vid Falu lasarett främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom cancer-, reumatologi- samt tuberkulossjukdomarnas område.

Ansök om Ester Åsberg-Lindbergs stiftelse

Stugfonden

Svensk Sjuksköterskeförening i Dalarnas stuga i Källviken såldes 1992. Pengarna från den försäljningen överfördes till stugfonden som därmed bildades.

Ansök om Stugfonden