Faluröd träfasad

Regionplan

Regionplanen anger politikens inriktning och uppdrag för regionens ekonomi.

I regionplanen finns visionen och de övergripande målen för verksamheten. Regionplanen innehåller också den ekonomiska strategin och regionens struktur- och förändringsplan samt ekonomiska ramar och budget. Det är av stor vikt att regionplanens inriktning och mål harmo­niserar till ekonomiska förut­sättningar för en långsiktigt hållbar och balanserad verksamhet och ekonomi.

Regionplanen fastställs i Regionfullmäktige. Här finns alla handlingar och protokoll för Regionfullmäktige.

Intäkter och kostnader

Regionens verksamhet finansieras via skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. De största kostnadsposterna är personalkostnader och kostnader för läkemedel och sjukvårdsartiklar.