Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplanen innehåller förslag på åtgärder för en ekonomi i balans.

Region Dalarna står inför en stor ekonomisk utmaning. Under perioden 2023 – 2025 måste omfattande ekonomiska åtgärder genomföras för att uppnå en ekonomi i balans. Därför har en handlingsplan tagits fram med mål och strategier för att genom utveckling, omställning och prioriteringar på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt möta regionens framtida utmaningar.

Handlingsplanen är uppdelad i elva delar, en för varje förvaltning.

De insatser som finns i respektive förvaltnings handlingsplan ska beslutas enligt gällande besluts- och delegationsordning. Det innebär att för handlingsplanens nästa steg, det vill säga verkställande i genomförandefasen, krävs beslut för insatserna i respektive linjeorganisation, i respektive nämnd eller i regionfullmäktige. Beslutsinstans beror på den enskilda insatsens karaktär.