Logotyp Agenda 2030

Hållbar utveckling

Region Dalarna verkar för en hållbar utveckling med målen i Agenda 2030 som utgångspunkt.

Att verka för hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov utifrån perspektiven social, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. De 17 globala målen i Agenda 2030 vägleder oss och är integrerade i våra verksamheters ansvar, styrning och ledning.

För att styra mot ökad hållbarhet utgår Regionplanen från Agenda 2030 och regionen har antagit en Hållbarhetspolicy samt ett Hållbarhetsprogram 2022-2025 som är Region Dalarnas färdplan för omställningen till en hållbar organisation i enlighet med Agenda 2030.  Region Dalarna har också en politisk beredning med särskilt ansvar för miljö- och folkhälsofrågor.

Ställ om för framgång – med hälsofrämjande som drivkraft för hållbar utveckling

Information om Ställ om för framgång

Kontakta oss

Hållbarhetsavdelningen

Telefon: 023-49 00 00
E-post: hallbar.utveckling@regiondalarna.se