Ställ om för framgång – med hälsofrämjande som drivkraft för hållbar utveckling

Med hälsofrämjande menas en process som gör det möjligt för individer, grupper, organisationer och samhällen att öka kontrollen över faktorer som påverkar hälsan och därigenom förbättra den.

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

De båda begreppen förenas genom att de i båda fallen behandlar mänskliga basala behov och vår gemensamma förmåga att möta dem idag och i framtiden.

Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling

Att främja hälsa kan ha flera hållbarhetseffekter på omgivningen och vara en av de viktigaste drivkrafterna för en hållbar samhällsutveckling – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. En systematisk användning av det hälsofrämjande perspektivet i hållbarhetsarbetet främjar såväl ledning och styrning, samverkan kring gemensamma mål och en självklar känsla av delaktighet i arbetet för ett hållbart samhälle

I materialet "Ställ om för framgång" beskrivs hur det hälsofrämjande perspektivet öppnar upp en ny inkluderande väg i arbetet för hållbar utveckling och främjar angreppssätt som integrerar hållbarhetsfrågornas sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner.

Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Region Dalarna och landets länsstyrelser.

Kontakta oss

Hållbarhetsavdelningen

Telefon: 023-49 00 00
E-post: hallbar.utveckling@regiondalarna.se