Miljömässig hållbarhet

Vår roll är viktig för en bättre miljö då vi använder stora mängder varor och tjänster. Genom att ställa tydliga miljökrav i alla led kan vi minska vårt klimatavtryck.

Region Dalarna arbetar med effektiv resursanvändning, kretsloppsanpassning och minskad klimatpåverkan i användningen av produkter, varor och tjänster. Vi tar ansvar för att människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan. Vi tar fasta på de synergimöjligheter i hållbarhetsarbetet som uppnås genom att stödja och stimulera hälsofrämjande processer såväl på individ- som på organisations- och samhällsnivå.