Rapporter

Revisorernas granskningar finns redovisade i olika gransknings-PM.

Som grund för dessa ligger dels revisorernas egna iakttagelser, dels de rapporter som är framtagna av anlitade revisions- eller konsultföretag på revisorernas uppdrag.

Granskning av regionens åtgärder för att vidmakthålla en ekonomi i balans - handlingsplanens genomförande

Granskning av bokslut och årsredovisning 2023

Granskning av ändamålsenlighet och effektivitet i regionens ledningsportal

Granskning av regionens förråds- och lagerhantering

Granskning av rekryteringsbefrämjande åtgärder i primärvården

Granskning av intern kontroll 2023

Granskning av styrning och ledning av upphandling och införande av nytt vårdinformationssystem

Granskning av delårsrapport 2023-07-31

Uppföljningsgranskning av regionens implementering av antikorruptionspolicyn 2023

Granskning av regionens åtgärder för att vidmakthålla en ekonomi i balans

Granskning av regionens planering inför allvarliga kriser och krigshändelser

Granskning av regionens lönebildningsprocess

Granskning av Kollektivtrafiknämndens samverkan med kommunerna

Granskning av regionens hantering av e-tjänstekort

Granskning av hälso- och sjukvårdens produktions- och kapacitetsplanering

Granskning av hälso- och sjukvårdens läkarmedverkan vid SÄBO

Uppföljningsgranskning av regionens styrning och användning av digital teknik

 

Formulärets överkant

Granskning av bokslut och årsredovisning 2022

Granskning av regionens fastighetsunderhåll

Granskning av kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården

Granskning av intern kontroll 2022

Formulärets nederkant

Granskning av regionens redovisning av leasing

Granskning av regionens uppföljning av vårdval

Granskning av regionens tillhandahållande av tandvård

Granskning av regionens arbete med Agenda 2030

Granskning av regionens anskaffning av konst

Förstudie av regionens samverkan med kommunerna

Granskning av delårsrapport 2022-07-31

Uppföljningsgranskning av regionens brandskyddsarbete

Granskning av regionens ansvar för de förtroendevaldas trygghet

Formulärets överkant

Granskning av regionens folkhögskolor

Formulärets nederkant

Granskning av regionens finansförvaltning

Granskning av regionens kontroll av onormala ersättningar

Granskning av kapacitet och sårbarhet vid regionstyrelsens förvaltning

 

Formulärets överkant

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av regionens användning av applikationer

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Förstudie av införandet av nytt vårdinformationssystem

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 31 sidor)

Granskning av regionens suicidpreventiva arbete

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Granskning av riktade statsbidrag

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 10 sidor)

Uppföljningsgranskning av förskjutning av vård från slutenvård till primärvård

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 38 sidor)

Granskning av intern kontroll 2021

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Granskning av avtalsvillkor i upphandlingar

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av regionens chefsförsörjning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 36 sidor)

Granskning av regionens arbete med att motverka diskriminering av enskilda medborgare

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 29 sidor)

Granskning av regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel mm

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

 

Rapport (pdf, 21 sidor)

 

Granskning av delårsrapport per 2021-07-31 

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Granskning av vårdens kommunikation med patienten i samband med tidsbokning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 31 sidor)

Granskning av regionens förvaltning av donationsstiftelser

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av interna debiteringar

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av regionens hantering av skyddade personuppgifter

Gransknings-PM (pdf 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Uppföljningsgranskning av hälso- och sjukvårdens klagomålshantering

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av ersättning till läkare vid länsvuxenpsykiatriska kliniken

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Formulärets nederkant

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31

Granskning PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av regionens folkhälsoarbete

Granskning-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 30 sidor)

Granskning av regionens anskaffning av digitalt processtöd till primärvården

Granskning-PM (pdf, 3 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Granskning av intern kontroll 2020

Granskning-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Granskning av regionens hantering av covid-19

Granskning-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av stora investeringar och avskrivningar

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av regionala utvecklingsnämndens resurser

Granskning-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av regionens kommunikation med medborgarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Granskning av regionens samverkan med fackliga organisationer

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Granskning av förutsättningar för ledarskap

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 36 sidor)

Granskning av läkemedelsförsörjningen i Region Dalarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 41 sidor)

Granskning av servicenämndens samverkan och kostnadsberäkningar för servicetjänster

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 46 sidor)

Granskning av regionens styrning av användningen av digital teknik

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor) 

Granskning av regionens implementering av antikorruptionspolicyn

Granskning-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av regionalt cancercentrum

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av delårsrapport 2020-07-31

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Uppföljningsgranskning av struktur- och förändringsplan 2015 

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Uppföljningsgranskning av omhändertagandet av brottsoffer 

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 9 sidor)

 

Granskning av bokslut 2019

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av intern kontroll 2019

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 10 sidor)

Granskning av avbrottsskydd i regionens telefoni

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 17 sidor)

Uppföljningsgranskning av barn- och ungdomspsykiatrin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av brandskyddsarbetet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 34 sidor)

Granskning av rådgivning och stöd till patienten kring vårdgarantin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av regionenens arbete med kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Förstudie om regional utveckling och regionala utvecklingsnämndens uppdrag

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av delårsrapport per 2019-08-31

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Uppföljningsgranskning av rätten till fast vårdkontakt

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsnedsättning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 45 sidor)

Granskning av förskjutning av vård från slutenvård till primärvård

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 29 sidor)

Bilaga (pdf, 9 sidor)

Granskning av ändamålsenligheten i regionens centrala stödfunktioner

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av avtalskontroll i kollektivtrafiken

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av regionens kostnadsutveckling

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 50 sidor)

Granskning av ägarstyrningen av Tåg i Bergslagen AB

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2018

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av 1177 Vårdguiden på telefon i Dalarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor) 

Granskning av landstingets interna kontroll 2018

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Granskning av målstyrning och uppföljning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av projekt och projektliknande arbetsformer i hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av landstingets IT- och informationssäkerhet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Granskning av klagomålshantering inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 12 sidor)

Förstudie om personalrekrytering

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 38 sidor)

Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 40 sidor)

Granskning av landstingsstyrelsens uppsiktsplikt

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 28 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 5

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 33 sidor)

Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-06-30

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av våld och hot inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av vattenförsörjningen vid sjukhusen i Falun, Mora och Avesta

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Uppföljningsgranskning av landstingets styrning av miljöarbetet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Övertagande av kollektivtrafiken - förstudie

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 9 sidor)

Granskning av implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 29 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdens planering av vården för de mest sjuka äldre

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 30 sidor)

Granskning av budgetering och uppföljning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av intern kontroll 2017

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens omhändertagande av brottsoffer

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 19 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 4

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Granskning av patientflöden och effektivitet inom ögonsjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 39 sidor)

Granskning av implementering av samverkansnämndens politiska viljeinriktningar

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 21 sidor)

Granskning av hälso- och sjukvårdens införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 26 sidor)

Granskning av akutsjukvårdens rutiner för hemskickande av patienter

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 20 sidor)

Granskning av kompetensutveckling för personal inom hälso- och sjukvården

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 3

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Uppföljningsgranskning av landstingets användning av stafettläkare

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 22 sidor)

Uppföljningsgranskning av attester inom personalområdet

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 21 sidor)

Granskning av bokslut och årsredovisning 2016

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning landstingsstyrelsens efterlevnad av fullmäktiges budgetbeslut

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 7 sidor)

Bilaga (pdf, 11 sidor)

Granskning av en patientgrupp i kläm

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 28 sidor)

Granskning av intern kontroll 2016

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av landstingsplanen

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 32 sidor)

Granskning av styrelsens kvalitetssäkring av redovisningen

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 13 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 2

Gransknings-PM (psd, 2 sidor)

Rapport (pdf, 27 sidor)

Granskningar av patienters samlade väntetider

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av patientflöden och effektivitet inom barn- och ungdomspsykiatrin

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 23 sidor)

Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 1

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 41 sidor)

Granskning av landstingsstyrelsens verkställighet av beslut

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 18 sidor)

Granskning av delårsrapporten

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 16 sidor)

Granskning av kontroll av legitimationer vid anställning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 11 sidor)

Uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsförläggning

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 24 sidor)

Förstudie – fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna

Gransknings-PM (pdf, 2 sidor)

Rapport (pdf, 15 sidor)

Granskning av donationsstiftelser

Gransknings-PM (pdf, 1 sida)

Rapport (pdf, 12 sidor)