Kollegor som är glada och samarbetar

Socialt företagande

Med fler samhällsentreprenörer, växande sociala företag och social innovation får vi ökade möjligheter att möta de samhällsutmaningar som vi i Dalarna står inför. Genom gemensamma kraftsamlingar och nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, kan vi skapa förutsättningar för ett än mer hållbart Dalarna.

Vad är ett socialt företag?

Det primära målet för ett socialt företag är att lösa samhällsutmaningar och skapa nytta för individer och samhälle. Samhällsutmaningarna kan handla om miljö och klimat, kompetensförsörjning, ökad psykisk ohälsa, integration och inkludering. Det sociala företaget, oavsett organisationsform, har en livskraftig affärsmodell där det ekonomiska överskottet huvudsakligen återinvesteras i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt. Sin framgång mäter det sociala företaget i den samhällsnytta det skapar.

De sociala företagen fyller en viktig roll för ett hållbart och nyskapande Dalarna

Samhällsentreprenörer och sociala företag är viktiga aktörer för att i samverkan med företag och offentliga aktörer m.fl. nå det övergripande målet i Dalastrategin 2030 – ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Genom fler samhällsentreprenörer, växande sociala företag och social innovation kan vi tillsammans möta samhällsutmaningarna, hitta nya vägar till innovativa välfärdslösningar, bredda arbetsmarknaden för fler människor, bredda tillväxtbegreppen, bredda företags- och innovationsstrukturerna samt fortsätta bygga ett hållbart, inkluderande och starkt samhälle.

Hur ser det sociala företagandet ut i Dalarna?

I Dalarna har vi ett 20-tal arbetsintegrerande sociala företag. Tillsammans sysselsätter de cirka 300 personer och omsätter cirka 40 miljoner kronor. Företagen har en bred produkt- och tjänsteportfölj, bland annat: arbetsförmågeutredning, bygg och fastighetsskötsel, byggnadsvård, hushållsnära tjänster, catering, flyttjänster, legotillverkning, städning och lokalvård samt återbruk. Läs mer om vilka företag det är och vilka tjänster företagen erbjuder hos ASF i Dalarna.

Totalt finns det ett 40-tal sociala företag med olika inriktning i Dalarna men vi behöver flera, bl.a. för att kunna möta kommunernas efterfrågan av socialt hållbara upphandlingar.

Samhällsnyttiga affärer och samarbeten med sociala företag

Offentlig upphandling är en stor möjliggörare för ett än mer socialt hållbart samhälle. Till exempel genom samarbeten med sociala företag för att utveckla nya välfärdstjänster eller integrera människor som står långt utanför arbetsmarknaden. Här finns det stora vinster och nyttor att göra. Om dessa möjligheter har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, mer information, en handbok och en podd m.m. som du hittar här.

Många kommuner och andra offentliga aktörer har idag riktlinjer eller politiska beslut om att göra socialt hållbara upphandlingar, t.ex. med mål om antal upphandlingar med social hänsyn och reserverade kontrakt m.m. Upphandlingsdialog Dalarnas skrift ” En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling” visar på goda exempel och tips på hur man kan gå tillväga.

I spåren av Agenda 2030, pandemin och de allt fler samhällsutmaningarna visar analyser att alla företag inom kort kommer förväntas ta ett större samhällsansvar och ha ställt om sin verksamhet för ökad social och miljömässig hållbarhet, inte minst för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna locka unga talanger. Många företag väljer att skapa samarbeten med sociala företag för att skapa ökad samhällsnytta, stärka sin hållbarhetsprofil, utveckla sitt entreprenöriella tänk och sin innovationskraft. I Social Entrepreneurship Forums rapport ”Business for good – samarbeten och affärer som gör nytta (pdf, 16 sid)" kan du läsa mer och få tips hur ditt företag kan skapa framgångsrika samarbeten med sociala företag.

Region Dalarna har gett Coompanion Dalarna i uppdrag att utveckla en regional hub för hållbar affärsutveckling för sociala företag och social innovation. Här kan du som samhällsentreprenörer och social företagare få olika former av stöd för att starta, driva och utveckla din verksamhet.

 

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som förbättrar samhällets tjänster till medborgarna. Detta ökar i förlängningen medborgarnas välstånd och skapar ett inkluderande och mer hållbart samhälle.

Sociala innovationer kan vara nyskapande tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.

På Mötesplats Social Innovations webbplats kan du läsa mer om 100 sociala innovationer som kan förändra Sverige.

Enkelt förklarat är en samhällsentreprenören en person eller en grupp personer som ser något problem i samhället och jobbar entreprenöriellt för att lösa det. Det kan handla om alltifrån landsbygdsutveckling, till klimatarbete, till att motverka fattigdom och ensamhet till att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. En samhällsentreprenör kan arbeta själv men oftast i samarbete med andra personer, grupper eller aktörer. En samhällsentreprenör kan driva sitt arbete i ett företag (AB, AB svb, ekonomisk förening, enskild fima o.s.v.) men det kan också handla om en ideell förening, som en idrotts-, kultur- eller byförening. Samhällsentreprenören mäter sin framgång i den samhällsnytta som arbetet ger.

Har du en idé som du vill testa och behöver stöd i organisering, finansiering eller något annat så kan du få kostnadsfri rådgivning av Coompanion Dalarna och den regionala hubben för samhällsentreprenörskap.

Informationsfilm

Mikael KällmanStrateg Entreprenörskap & socialt företagande

Telefon: 076-111 44 38
E-post: mikael.kallman@regiondalarna.se