Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Lagen är utformad som en ramlag som anger mål för hälso- och sjukvården och krav på god vård. HSL innehåller bestämmelser om vårdens kvalitet och att verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

Nationell vårdgaranti

HSL innehåller den nationella vårdgarantin (§3g) vilket innebär att patienter högst ska behöva vänta 90 dagar på ett första besök inom den specialiserade vården. Samma tidsgräns gäller för att påbörja en ordinerad behandling eller genomföra en beslutad operation.

Regionens ansvar för vård

Varje region ska erbjuda god hälso- och sjukvård åt de bosatta och de som stadigvarande vistas inom regionen. Regionens ansvar omfattar dock inte den hälso- och sjukvård som en kommun inom regionen ansvarar för. En region får sluta avtal med någon annan att utföra de uppgifter regionen ansvarar för, vilket innebär att privata vårdcentraler bedriver verksamhet på uppdrag av regionen.

Vård utifrån patienten

Enligt HSL ska vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. För patienten innebär det bland annat kunna får information och insyn i vården innan den ges och att vården utformas i samråd med patienten.

Vård i annan region

Om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har man alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Det finns också möjligheter att få planerad vård i andra regioner, än där man är folkbokförd.

Vård av personer från andra länder

Om du kommer från ett annat land och har behov av vård i Sverige gäller särskilda regler.

Vård i Sverige om man är asylsökande, gömd eller papperslös

Om du är asylsökande eller vistas i Sverige mer än tillfälligt utan tillstånd, gäller särskilda regler.

Vård utomlands

Om du som svensk har behov av vård utomlands, gäller särskilda regler.