Överklaga beslut

Om du vill klaga på beslut som har fattats av regionen är det viktigt att skilja mellan förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Ett förvaltningsbesvär handlar om att överklaga ett beslut som är negativt för dig och som du själv tycker är felaktigt. Förvaltningsbesvär gäller bara beslut som berör enskild person.

Laglighetsprövning handlar om det var lagligen rätt av regionen att fatta ett beslut. Domstolen gör i dessa fall ingen egen lämplighetsbedömning utan kan antingen upphäva beslutet, om det är olagligt eller låta det bestå. Alla medborgare i länet kan överklaga regionens beslut genom laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär gäller bara beslut som berör en enskild person.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Regionen är skyldig att upplysa den som berörs av beslutet hur personen ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur personen ska göra för att överklaga beslutet och vart överklagandet ska skickas. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

En person som fått ett överklagbart beslut har tre veckor på sig att besvära sig och tiden räknas från det datum då den enskilde fick ta del av beslutet.

Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut att inte utlämna en allmän handling eller vissa beslut av chefsöverläkaren i samband med tvångsvård.

Reglerna finns i förvaltningslagen

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i Förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis förvaltningsrätten, men beslut att inte utlämna allmänna handlingar prövas av kammarrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Om du vill överklaga detta beslut med stöd av Förvaltningslagen ska du skriva till Förvaltningsrätten.

Av skrivelsen skall det framgå:

  • Vilket beslut som överklagas
  • Varför du vill att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • Uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
  • Underteckna skrivelsen

Om du anlitar ombud ska ombudet underteckna skrivelsen och sända in den tillsammans med namn, postadress och telefonnummer samt en fullmakt som du har skrivit under.

Din skriftliga överklagan ställs till Förvaltningsrätten men skickas till: 

Region Dalarna
Regionstyrelsen
Box 712
791 29 Falun

Nämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan överklagandet inte prövas.

Nämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten - eller i förekommande fall till Kammarrätten - för prövning om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.