Kommunallagen

Kommunallagen (2017:725) reglerar kommunernas och regionernas organisation och ansvarsområden.

Kommunallagen styr regionernas och kommunernas verksamhet. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av en region är den som är medlem av en kommun inom regionen.

I varje kommun och i varje region finns det en beslutande församling: kommunfullmäktige i kommunerna och regionfullmäktige i regionerna.

Regionstyrelse tillsätts av regionfullmäktige och kommunstyrelsen tillsätts av kommunfullmäktige.

Styrelsen leder verksamheten och utövar uppsikt över nämnder samt förbereder beslut inför fullmäktige. Fullmäktige får inte ta beslut i ärenden som inte är förberedda av styrelsen eller av en nämnd med undantag för vissa uppräknade ärenden, till exempel personval eller revisionsärenden.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst

  1. mål och riktlinjer för verksamheten,
  2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
  3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  5. val av revisorer
  6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevald
  7. årsredovisning och ansvarsfrihet
  8. folkomröstning i kommunen eller regionen.