Folkhälsa

Människors hälsa bestäms av ett stort antal faktorer som i de allra flesta fall är påverkbara.

Region Dalarnas vision ”Vi mår bra – i hela Dalarna!” handlar om att befolkningen i Dalarna ska må bra. En god folkhälsa uppnås genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling nära invånarna i Dalarna. Vårt folkhälsoarbete innebär att vi skapar förutsättningar och miljöer för att befolkningen i Dalarna ska må bra. Alla våra verksamheter bidrar på olika sätt till befolkningens hälsoutveckling.

Nationella folkhälsoenkäten 2024

Med start den 13 februari skickades den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” ut till cirka 40 000 personer i Dalarna. Har du fått enkäten? Dina svar är viktiga! Datainsamlingen pågår fram till 14 maj och du kan besvara enkäten digitalt eller i pappersform.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta oss på hallbar.utveckling@regiondalarna.se. Har du tappat bort enkäten och behöver en ny? Då kan du kontakta SCB, telefon: 010-479 69 30 eller skicka e-post: enkat@scb.se, så hjälper de dig.

Jämlik hälsa

Till en god folkhälsa hör att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Sedan ett trettiotal år tillbaka ses växande skillnader i hälsa mellan grupper både i Sverige och Dalarna, vilket är skadligt för samhället som helhet. Region Dalarnas verksamheter ska bidra till att minska de påverkbara klyftorna i dalfolkets hälsoutveckling.

Hälsoläget i Dalarna

Den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” (HLV) utgör ett viktigt underlag för att analysera hur befolkningen i Dalarna mår och hur hälsan skiljer sig mellan olika grupper. Enkäten är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten och regionerna. År 2021 medverkade Region Dalarna med ett stort tilläggsurval och resultaten från undersökningen finns tillgängliga i en digital rapport som öppnas genom länken ”Hälsa på lika villkor Dalarna” nedan. 

Region Dalarna medverkar även med ett större tilläggsurval 2024, där målet är att skapa en förståelse för hur befolkningen i Dalarna mår samt vilka skillnader som finns i de olika delarna av länet. 

Genom ”ELSA - Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat” får vi kunskap om hur barn och unga i Dalarna mår. ELSA är ett samverkansprojekt mellan Region Dalarna och dalakommunerna där avidentifierad data från hälsosamtalen i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt år 1 i gymnasiet redovisas i olika grafer. Genom länkarna nedan får du tillgång till digitala rapporter där du kan utforska barn och ungdomars hälsa och livssituation i Dalarna.

Digitala rapporter

Hälsa på lika villkor - Dalarna (extern länk)

Elevhälsorapport 2019-2023 (extern länk)

Elevhälsorapport 2018-2019 (extern länk)

Socioekonomiska kluster och munhälsa hos barn och unga

Sämre munhälsa är vanligare hos barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Dalarna. Detta visar en rapport som understryker betydelsen av hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Rapport: Munhälsa hos barn och unga i Dalarnas län (pdf, 43 sidor)

Uppföljning av folkhälsopolitikens målområden i Dalarna 

Folkhälsorapport Dalarna 2023 (RS 2023/1023) är dels en uppföljning av rapporten Covid-19-pandemin och folkhälsopolitikens målområden i Dalarna (RD21/00956) dels ett arbetsmaterial i processen att välja ut indikatorer till den löpande folkhälsorapporteringen som är under utveckling hos Region Dalarna. Materialet är öppet för fri användning för den som önskar använda det för att illustrera folkhälsoläget i Dalarna utifrån skilda aspekter.

Folkhälsorapport Dalarna 2023 (pdf, 81 sidor)

Delrapport - Covid-19-pandemin (pdf, 41 sidor)