Samling för social hållbarhet i Dalarna

Under 2016-2019 samlades strateger från regionen, länets kommuner, länsstyrelsen och högskolan kring temat styrning och ledning för god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna. Ett systematiskt arbete för jämlik hälsa sker efter två huvudsakliga principer.

Den ena principen handlar om åtgärder som är riktade direkt mot centrala livsområden. Det är åtgärder som kan bidra till mer jämlika villkor och möjligheter för människor i olika sociala positioner i det tidiga livet, i skolan, i arbetslivet, inkomster etc. Särskilt angeläget är åtgärder som rör barns och ungas uppväxtvillkor, läs mer i Samlingens delrapporter här nedan.

Den andra principen handlar om åtgärder som indirekt kan påverka jämlik hälsa via styrning och uppföljning. Åtgärder som kan bidra till en bättre fungerande infrastruktur för strategisk styrning och uppföljning av det tvärsektoriella arbetet för mer jämlik hälsa. Denna andra form av åtgärder är temat för Samlingens slutrapport.

Samlingens process ledde fram till två rekommendationer:

  1. Skapa en regional samverkansstruktur till stöd för det lokala tvärsektoriella arbetet för god och jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna.
  2. Skapa en regional arena för sociala innovationer i Dalarna.

Rapporter och material

Läs mer om åtgärder som rör barns och ungas uppväxtvillkor i Samlingens delrapporter och ta del av Samlingens resultat och rekommendationer i slutrapporten. Visst urval av data från Dalarna finns att ta del av i appendix.

Omslag rapport Samling för social hållbarhet