Jämställdhet

Jämställdhetspolitiken är central i arbetet med mänskliga rättigheter och en viktig del i Region Dalarnas arbete med jämlik hälsa.

Alla människors lika rätt och okränkbara värde är utgångspunkten för Region Dalarnas verksamheter. Jämställdhetspolitiken är central i arbetet med att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och en viktig del i Region Dalarnas arbete med jämlik hälsa. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhetspolitikens övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Det finns även sex delmål som anger fokus och inriktning för jämställdhetspolitiken.

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande.
  2. Ekonomisk jämställdhet.
  3. Jämställd utbildning.
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  5. Jämställd hälsa.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Region Dalarna har tillsammans med andra regionala aktörer i länet tagit fram och undertecknat en avsiktsförklaring för jämställdhet. Inom ramen för detta arbete sker en samverkan i länet i frågan.