Ersättning vid ekonomisk skada

Om en operation ställs in med kort varsel och detta orsakas av vården kan patienten ersättas för ekonomisk skada. Du kan också begära ersättning vid förlust av personliga tillhörigheter.

Vi har antagit Samverkansnämndens rekommendation om ersättning för sent inställda operationer, undersökningar, behandlingar och besök, se nedan. Riktlinjen gäller ersättning till patienter som haft löneavdrag och/eller annan merkostnad direkt kopplad till vårdkontakten, då vården ställt in operation, undersökning/behandling eller besök med kort varsel.

Med kort varsel avses att patienten har fått vetskap om inställelsen mindre än 24 timmar före besöket eller inläggningen. Om vårdkontakten infaller på en måndag ska besked lämnas senast fredagen innan. Behandlande verksamhet ska informera och vägleda patienten om hur ersättning kan sökas och erhållas.

Ersättning vid förlust av personliga tillhörigheter

Vid skada eller förlust av personliga tillhörigheter i samband med vård kontakta i första hand ditt försäkringsbolag. Om regionen har varit vållande till skadan eller förlusten kan du begära ersättning av regionen i enlighet med Skadeståndslagen. Beskriv på vilket sätt du anser att regionen har varit vållande av skadan eller förlusten av tillhörigheten i skadeanmälan.  

Använd blanketten "Ersättning vid förkomna tillhörigheter" nedan. Viktigt att du anger datum samt vilken/vilka enheter som du vårdats på när förlusten inträffade.

Kontakt

Region Dalarna

Telefon: 023-49 00 00
E-post: region.dalarna@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun