God och nära vård - tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Dalarna

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna ställer tillsammans om till en nära vård. En omställning som förändrar hälso- och sjukvården i grunden så att primärvården i region och kommun blir navet i vården. Målet med omställningen till en god och nära vård är att öka tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.

Illustration för God och nära vård

Just nu pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen. Det finns därför behov av att skapa en närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet. Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige på både lokal, regional och nationell nivå. En grundförutsättning är att hälso- och sjukvården, i både region och kommun, är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Hälso- och sjukvården innefattar både primärvård i regionen och kommunal regi, specialiserad och högspecialiserad vård, tandvård, medicinsk diagnostik samt rehabilitering och habilitering. För att nå önskad utveckling behöver stat, regioner och kommuner arbeta tillsammans i samma riktning.

Omställningen handlar inte om en ny benämning på dagens primärvård eller en ny organisationsform eller vårdnivå. Men det berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med primärvården som nav och individen är kärnan. Det handlar om ett nytt förhållningssätt, en gemensam fokusförflyttning, där samordningen, samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är avgörande. Basen och navet för vården ska vara primärvården, som utförs av såväl regioner, kommuner som privata utförare.

Patientkontrakt – en överenskommelse mellan patient och vård

I din kontakt med vården ska det finnas en överenskommelse – ett patientkontrakt. Patientkontrakt är en överenskommelse mellan dig och vården om hur ni kan hjälpas åt för att främja din hälsa och behandla eventuell sjukdom i ditt liv.

Överenskommelsen formas gemensamt av dig och vårdpersonalen, och ska stärka relationen mellan dig och vården. Den utgår från dina möjligheter och din livssituation, bland annat genom dialog om vad som är viktigt för dig i ditt liv och hur vården kan stödja det. Självklart sammanvägs dina önskemål med vårdens medicinska bedömningar.

Patientkontrakt är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt.

Varför patientkontrakt?

Patientkontrakt ska förenkla kontakterna med vården och säkerställa att du, dina närstående och vårdpersonalen har samma bild av hur vård och behandling ska se ut, genom att göra det tydligt

  • vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt
  • vad vården ska göra
  • vad som är nästa steg i din vård och behandling
  • vem som är din fasta vårdkontakt och fasta läkarkontakt om du är i behov av en sådan 
  • vad du ska hålla koll på för att veta när du behöver söka vård
  • vart du vänder dig när du behöver vård eller stöd
  • hur du själv kan påverka tider och upplägg för dina kontakter med vården
  • behovet av att involvera dina barn och andra närstående

Prata med vårdpersonalen om ditt patientkontrakt eller om du tycker att någon av punkterna ovan inte är tydliga för dig.

Patientkontrakt dokumenteras i din journal

Din överenskommelse med vården hittar du i din journal via nätet genom att logga in i journalen och sedan läsa i de anteckningar vården gjort i journalen. Du kan även be om att få det viktigaste nedskrivet, eller utskriven av din vårdgivare.

Hjälp inför besök

Innan ett besök, kan du själv förbereda dig genom att tänka igenom vad som är viktigt för dig och hur vården skulle kunna stödja dig i det. Läs gärna igenom patientkontraktets sju frågor och se vilka frågor du behöver svar på för att det ska vara hjälpsamt för dig.

Patientkontrakt – ett gott exempel från Vårdcentral Kvarnsveden

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Hade du nytta av informationen?