God och nära vård i Dalarna

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna ställer tillsammans om till en God och nära vård. En omställning som förändrar hälso- och sjukvården i grunden så att primärvården i region och kommun blir navet men i samspel med andra aktörer.

Illustration för God och nära vård

Just nu pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen. 

För att lyckas med omställningen till en God och nära vård i Dalarna är målbilden nedbruten till fem delmål:

  • Nära för mig 
  • Nära för alla
  • Nära i hela Dalarna
  • Nära mellan oss
  • Nära till hälsa

Omställningen handlar inte om en ny benämning på dagens primärvård eller en ny organisationsform eller vårdnivå. Men det berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med primärvården som nav och individen är kärnan. Det handlar om ett nytt förhållningssätt, en gemensam fokusförflyttning, där samordningen, samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är avgörande. Basen och navet för vården ska vara primärvården, som utförs av såväl regioner, kommuner som privata utförare.

Kontakt

Annika OlofssonVerksamhetschef Omställning hälso och sjukvård

E-post: annika.a.olofsson@regiondalarna.se

God och nära vård i Dalarna

Ta del av Region Dalarnas arbete om god och nära vård.

Jag vill läsa mer