God och Nära vård - tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Dalarna

Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna ställer tillsammans om till en nära vård. En omställning som förändrar hälso- och sjukvården i grunden så att primärvården i region och kommun blir navet i vården. Målet med omställningen till en god och nära vård är att öka tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.

image35t4.png

Just nu pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan mot en God och nära vård.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen. Det finns därför behov av att skapa en närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet. Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige på både lokal, regional och nationell nivå. En grundförutsättning är att hälso- och sjukvården, i både region och kommun, är baserad på bästa tillgängliga kunskap. Hälso- och sjukvården innefattar både primärvård i regionen och kommunal regi, specialiserad och högspecialiserad vård, tandvård, medicinsk diagnostik samt rehabilitering och habilitering. För att nå önskad utveckling behöver stat, regioner och kommuner arbeta tillsammans i samma riktning.

Omställningen handlar inte om en ny benämning på dagens primärvård eller en ny organisationsform eller vårdnivå. Men det berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med primärvården som nav och individen är kärnan. Det handlar om ett nytt förhållningssätt, en gemensam fokusförflyttning, där samordningen, samarbetet och samverkan mellan regioner och kommuner är avgörande. Basen och navet för vården ska vara primärvården, som utförs av såväl regioner, kommuner som privata utförare.

I april 2022 tog Välfärdsrådet beslut om rekommendation av den länsgemensamma strategin och nu väntar efterföljande beslut i Dalarnas 15 kommuner.

Patientkontrakt

Patientkontrakt är ett koncept med fyra delar (det är inget juridiskt dokument): 

  1. Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare.
  2. Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt vid behov.
  3. Bokade tider i samråd.
  4. Vid behov, hjälp med koordinerade insatser och planering och överblick.

För att skapa förutsättningar för ökad delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan är det avgörande hur man lyckas arbeta med sina värderingar och bygga en vardagskultur i vården som genomsyras av samskapande.

Patientkontrakt– Ett gott exempel från Vårdcentral Kvarnsveden

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Dela:

Hade du nytta av informationen?