Ideella föreningar med länsansvar

Ansökan görs en gång varje år och sker på hösten för nästkommande år. Verksamhetsbidrag för 2025 ansöks mellan 26 augusti - 27 september 2024.

För att kunna söka verksamhetsstöd som ideell, idéburen förening ska föreningen ha ett länsansvar för Dalarna samt bedriva verksamhet i Dalarnas län. 

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med en öppen profil, jämlik och verka i enlighet med Region Dalarnas likabehandlingsplan.

Föreningen ska kunna inordnas under minst en av nedanstående kategorier:

 • Demokrati
 • Folkhälsa
 • Hållbar utveckling
 • Idrott
 • Kultur
 • Natur
 • Funktionshinder
 • Pensionärer
 • Integration

Verksamhetsstödet ska:

 • Främja föreningars möjlighet till utbyte och delaktighet med moderorganisation, där sådan finns, på nationell nivå
 • Bidra till föreningars möjligheter till informationsspridning bland medlemmar och allmänhet, samt opinionsbildande arbete
 • Stimulera nya idéer och verksamhetsformer, som avser att öka föreningarnas medlemsaktiviteter, främst för barn och ungdomar
 • Stimulera till positiva fritidsmiljöer, vilket kan bidra till ökad livskvalitet och motverka social utslagning, missbruk och ensamhet
 • Stimulera engagemang för inkludering och kulturell förståelse
 • Stimulera ledarrekrytering och utbildning
 • Fördjupa den ömsesidiga kunskapen mellan organisationerna och regionens folkrörelseberedning

I ansökan ska undertecknade årsmöteshandlingar för år 2023 bifogas.

Folkrörelseberedningen går igenom alla ansökningar och förbereder beslut till kultur- och bildningsnämnden som sedan fattar beslut i december om vilka föreningar som får stöd.

 

Ansökan görs i Region Dalarnas e-tjänst

Ansök här