Fria yrkesverksamma grupper inom opera, dans och teater

Bidraget ska stödja yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdets tre grenar: teater, dans eller opera. Syftet ska vara att nå publik i hela länet med föreställningar av hög kvalitet. Ansökan är öppen från 1 februari till och med 29 februari 2024.

Förutom konstnärlig kvalitet ska bidragen främja:

Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv.

Bidraget är ett basstöd för verksamheten och kan användas såväl för lokaler, löner och administration, som kostnader förknippade med produktion.

För att kunna söka bidrag från Region Dalarna krävs vanligtvis medfinansiering från en annan aktör, exempelvis från Kulturrådet och/eller kommun.

Vem kan söka?

Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person som bedriver professionell verksamhet och är verksam i Dalarna. Vi ser helst att de flesta av organisationens medlemmar är bosatta i länet. Sökande ska ha varit registrerad som organisation senast två år före ansökan görs och därtill haft verksamhet hela året före som ansökan görs, vilket redovisas genom att bifoga årsbokslut och verksamhetsberättelse till ansökan.

Om du söker för 2024, ska organisationen registrerats senast 2022 och kunna redovisa verksamhet hela 2023.

Enskilda personer eller företag kan inte söka detta bidrag. Verksamheter inom Kultursamverkansmodellen kan inte heller söka det här bidraget.

När kan du söka?

Ansökningsperioden för 2024 är 1 februari till och med 29 februari.

Bidraget utlyses en gång per år och ansökning sker via Region Dalarnas e-tjänst. Bidrag kan endast beviljas för ett år i taget. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Till ansökan bifogas årsredovisning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för föregående verksamhetsår, samt budget för år som bidrag söks för.

Ansökningarna granskas av handläggare på kultur- och bildningsförvaltningen som vid behov tar in sakkunskap från extern kompetens inom respektive konstområde.

Följande delar ligger till grund för bedömningen:

  • konstnärlig kvalitet
  • stadigvarande verksamhet
  • förnyelse och utveckling
  • tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela länet
  • hur man förhåller sig och arbetar med prioriterade insatser i Region Dalarnas
    kultur- och bildningsplan, särskilt avseende breddat deltagande.

Ansökan bedöms också utifrån ekonomiska förutsättningar samt övrig finansiering. För att en aktör ska kunna få ett regionalt bidrag krävs vanligtvis medfinansiering från Kulturrådet och/eller en kommun.

Region Dalarnas kultur- och bildningsnämnd fattar beslut om hur bidraget ska fördelas.

Vid prövningen av bidragsansökan kan Region Dalarna komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

Hur söker du?

Ansökan görs i Region Dalarnas e-tjänst för bidrag och stipendier.

Här ansöker du i vår e-tjänst

 

Vilka villkor och regler gäller?

För den som får bidrag från Region Dalarna gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkoren för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

Hur redovisar du?

Redovisning sker genom att organisationens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det år bidraget lämnats lämnas in till kultur- och bildningsförvaltningen.