""

Enskilda arkiv

Region Dalarna främjar den regionala arkivverksamheten.

Arkiven är en outtömlig källa till kunskap om vårt gemensamma kulturarv. Historien kan väckas till liv genom alla de olika typer av handlingar, så som traditionella arkivhandlingar men även kartor, ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och förtecknade här. Väl fungerande arkiv är viktiga för flera grupper i samhället. De gör det möjligt för media och allmänhet att granska den offentliga makten. Utifrån arkivens källmaterial tar forskare och studenter inom högskola och akademi fram ny kunskap om samhället. För släkt- och hembygdsforskare kan upptäckterna i arkivet ge viktiga pusselbitar till berättelsen om den egna individen, familjen eller hemorten.

Arkivsektorn är delad i två delar – offentliga och enskilda arkiv. Den offentliga arkivverksamheten lyder under offentlighetsprincipen och arkivlagen. Den omfattar statliga myndigheter, kommuner och region. Hit räknas till exempel Region Dalarnas eget arkiv i Ludvika. Enskilda arkiv är föreningsarkiv, företagsarkiv, personarkiv, gårdsarkiv med mera. Den regionala kultur- och bildningsplanen omfattar de enskilda arkiven i länet.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Den ekonomiska föreningen Arkivcentrum Dalarna och föreningen Dalarnas folkrörelsearkiv innehar uppdragen att främja regional enskild arkivverksamhet i länet.

Utvecklingsmöjligheter för området 2023-2026

Region Dalarna vill verka för digitisering och digitalisering av enskilda arkiv samt verka för att Stora Kopparbergs Bergslags arkivbildning nomineras till världsminne.