August W Danielssons stiftelse

Region Dalarna förvaltar och delar ut medel ur August W Danielssons stiftelse. Ansökningsperiod är 1 oktober - 10 november 2023.

I stiftelsens stadgar står:

"En eller flera personer som gjort sig känd för hederlig vandel, djup religiositet samt för humanitär verksamhet, men som själv befinner sig i mindre goda ekonomiska omständigheter. Varje person kan endast en gång komma i åtnjutande av bidrag från fonden. Såväl män som kvinnor kan komma ifråga, men de måste vara bosatta inom Dalarnas län och i huvudsak ha utfört sin verksamhet enligt ovan nämnda syften därstädes."

Av Region Dalarna vald styrelse hemställer härmed om förslag på personer, lämpliga att erhålla utdelning ur fonden. Förslag bör åtföljas av personbeskrivning samt Er uppfattning i vad mån de fyra grundkriterierna hederlig vandel, humanitär verksamhet, djup religiositet samt mindre goda ekonomiska omständigheter är uppfyllda.

För att söka medel ur fonden formulerar du ett skriftligt förslag och skickar till:

Region Dalarna
Bidrag och stipendier
Box 712
791 29  Falun

Eller mejla till:
bidrag.stipendier@regiondalarna.se

Märk brev och mejl med: August W Danielssons stiftelse

Beslut tas i slutet av november. Förslagsställare och stipendiater meddelas i december.