Inspelning av samtal

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som telefonnummer och samtal med telefonist.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna följa upp kvaliteten på telefonistens hantering av samtal och som stöd vid hotfulla samtal.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i 3 månader.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med polis vid anmälan om hot. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Region Dalarna. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på puf.dataskydd@regiondalarna.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@regiondalarna.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.