Skog, väg och älv

Process för Dalarnas infrastrukturplanering

Planeringen av Sveriges transportinfrastruktur utgår från det övergripande transportpolitiska mål som riksdagen fattar beslut om. Målet är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Nationell plan för transportinfrastruktur

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Den omfattar:

 • drift och underhåll samt riktade miljöåtgärder i hela det statliga vägnätet
 • investeringar och trimningsåtgärder på statliga järnvägar och nationella stamvägar
 • investeringar i sjöfart (farleder och slussar)
 • statlig medfinansiering till länsplaner

I januari 2024 påbörjades den nationella processen för infrastrukturplanering som ska gälla för perioden 2026-2037. Processen startade med att Regeringen gav i uppdrag till Trafikverket att arbeta fram ett inriktningsunderlag för kommande planperiod 2026-2037. Den 15 januari presenterades detta inriktningsunderlag för regeringen.

 • Inriktningsunderlaget ska ligga till grund för infrastrukturpropositionen som regeringen ska ta fram och som Riksdagen sedan fattar beslut om under hösten 2024.
 • Inriktningsunderlaget beskriver, dels ekonomiska ramar med en bedömning av vad som kan rymmas inom olika nivåer, dels inriktning på åtgärderna för de olika nivåerna.

Utifrån propositionen ger sedan regeringen uppdrag/direktiv om åtgärdsplanering till Trafikverket om att upprätta en nationell plan och till regionerna att upprätta respektive regions länsplan. Direktiv om denna åtgärdsplanering beräknas komma runt årsskiftet 2024-2025. Inriktningsunderlaget är således inte en plan i sig utan utgör ett första steg mot en ny nationell plan samt länsplaner, vilka kommer fastställas under 2026.

Dialogprocess

Region Dalarna har fått Trafikverkets inriktningsunderlag på remiss under perioden 15 januari – 15 april. Därmed påbörjas länets dialogprocess om viktiga prioriteringar inför Dalarnas remissvar till regeringen.

Syftet med processen är att möjliggöra för dialog och samsyn om Dalarnas prioriteringar. Region Dalarna bjuder in politiker, Dalarnas kommuner, branschorganisationer och andra aktörer till information och dialogtillfällen. 

Dialogprocessen fortgår fram till att en ny Länsplan och en ny Nationell plan fastställs under 2026. Tillfällen för dialogmöten presenteras löpande under Följ dialogprocessen.                               

Inbjudan till informations- och dialogtillfällen skickas via mejl från e-postadressen dalarnas.transportinfrastruktur@regiondalarna.se. Frågor besvaras av Infrastrukturstrateg Martina Hellgren. 

Dialogprocessen sker i tre nivåer, se bifogad pdf.

 • Information
  Beskrivning av nuläge och tidsplan. Bred inbjudan, sker via Teams, information och kort frågestund.  
 • Dialog
  Dialog och samsynsskapande process. Förutsätter viss beredning inför möten. Riktad inbjudan till fysiskt möte, fokus på dialog.
 • Beslut
  Följer den politiska beslutsordningen i respektive organisation.

Följ dialogprocessen