Kvinnlig sjukvårdspersonal i sjukhusmiljö.

Hyroberoende vård

Region Dalarna minskar kraftigt andelen inhyrd bemanning i vården. Det gör vi för att alla i Dalarna ska få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden och för att medarbetare ska få en bättre arbetsmiljö.

Minskningen av hyrbemanning omfattar både sjuksköterskor och läkare.

Bäst vård med egna medarbetare

Våra egna medarbetare är vår viktigaste resurs och nyckeln till en god och patientsäker vård. För att nå dit krävs kontinuitet och en bra arbetsmiljö. Vi vill att de som jobbar hos oss också är anställda hos oss. Våra medarbetare ska känna sina kollegor och vara trygga i att rutiner och arbetssätt är väl inarbetade hos alla i arbetslaget. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla verksamheten och gemensamt ansvara för helheten, på lika villkor.

Så kan det tillfälligt påverka dig som invånare

På kort sikt kan du som patient komma att märka av arbetet, kanske genom att väntetiderna tillfälligt blir något längre i delar av hälso- och sjukvården. Som alltid prioriterar vi utifrån medicinska behov och sätter patientsäkerheten först. Ett konkret exempel är att årsvisa kontroller för patienter med vissa kroniska sjukdomar kan senareläggas. Det kan också innebära att du som patient får resa till annan ort för vissa undersökningar, exempelvis inom radiologin.

På lite längre sikt får vi en mer stabil bemanning. Då blir det enklare att planera och vården kan bli mer effektiv och tillgänglig. Med en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare där fler tar ansvar för helheten får vi bättre förutsättningar att utveckla vården för Dalarnas invånare.

Vi vill bli oberoende av hyrbemanning för att alla i Dalarna ska få en god hälso- och sjukvård nu och i framtiden och för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

För patienterna: Vi vill öka kontinuiteten och patientsäkerheten för patienterna.

För medarbetarna: Vi vill säkerställa en långsiktigt god arbetsmiljö för medarbetare med en stabil bemanning där fler tar ansvar för helheten.

För ekonomin: Vi vill säkra en hållbar ekonomisk framtid för Region Dalarna. Vi vill hellre lägga kostnaderna för hyrbemanning på vår egen verksamhet och möjliggöra satsningar på egna medarbetares utveckling.

Vi har nått målet om att vara oberoende av hyrbemanning när vi har en stabil och varaktig bemanning och klarar grunduppdraget med egna medarbetare och endast hyr in bemanning vid tillfälliga vakanser och arbetstoppar. Målet är att vår egen personal ska utgöra 98 procent av hälso- och sjukvårdens totala personalkostnader.

Flera åtgärder pågår för att klara av minskningen av hyrbemanning. Det handlar till exempel om samordning och samarbete inom och mellan våra verksamheter, rekryteringsinsatser och att se över arbetsuppgifter för att säkerställa att vi använder rätt kompetens på rätt plats.

Patientsäkerheten går alltid först. Vi genomför kontinuerligt risk- och konsekvensbedömningar för att säkerställa att vi minskar hyrbemanningen på ett patientsäkert sätt.

SKR gick hösten 2023 ut med en rekommendation om att alla regioner kraftigt ska minska hyrbemanningen. Region Dalarna har en nära dialog med de övriga regionerna i sjukvårdsregion Mellansverige.

Från och med den 1 april 2024 går Region Dalarna in i det nya nationella avtalet om hyrbemanning i hälso- och sjukvården. Samtliga 21 regioner ska följa avtalet som gäller i fyra år och ersätter tidigare avtal. Avtalet är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning. Målet med avtalet är en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna, en långsiktigt stabil bemanning och bättre förutsättningar att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Hyrläkare eller hyrsjuksköterska? Kom till oss i stället!

Är du sjuksköterska eller läkare och arbetar i ett hyrbolag? Välkommen att bli en av del av Region Dalarna istället! Vi tror att patienten får en bättre vård när hen får möta trygga och sammansvetsade team som tar gemensamt ansvar för helheten och är delaktiga i utvecklingen av vården. Hos oss får du bli en viktig del i ett sådant team. Hoppas att vi hörs!

Sök lediga jobb

Vårt erbjudande till dig som läkare

Är du hyrläkare och intresserad av att bli en av oss som anställd? 

Arbeta som läkare i Dalarna

Vårt erbjudande till dig som sjuksköterska

Är du hyrsjuksköterska och intresserad av att bli en av oss som anställd? 

Arbeta som sjuksköterska i Dalarna