Ledning vid kris och katastrof

Så här organiserar vi och leder verksamheten i händelse av kris och katastrof.

Tjänsteman i beredskap (TIB)

I varje region ska det, enligt lag, alltid finnas en person som kan ta emot larm vid en allvarlig händelse. Inom Region Dalarna är det ett antal personer med särskilda kunskaper som turas om att vara tjänsteman i beredskap. Tjänsteman i beredskap kan besluta om att regional sjukvårdsledning ska samlas.

Regional sjukvårdsledning

Vid en allvarlig händelse samlas Region Dalarnas regionala sjukvårdsledning. Gruppen ansvarar för att samordna alla regionens sjukvårdsresurser och vid behov se till att verksamheterna får mer resurser.

Lokal sjukvårdsledning på respektive sjukhus

På varje sjukhus finns en lokal sjukvårdsledning. Gruppen ansvarar för att leda och samordna det egna sjukhusets resurser vid en allvarlig händelse.

Vårdcentral

Om en allvarlig händelse inträffar långt ifrån ett akutsjukhus är vårdcentralen viktig. Patienter med lättare skador kan få vård på vårdcentralen. Vårdcentralen är också förberedd på att ta hand om människor i kris som behöver prata om det som har hänt.

Krisledningsnämnd

Vid en väldigt stor och allvarlig händelse kan vi behöva göra stora förändringar för att kunna fortsätta att ge god vård till alla invånare och till i länet. Ibland kan den stora förändringen kosta mycket pengar. Krisledningsnämnden träffas då för att bestämma hur vi ska göra.

I krisledningsnämnden finns de politiker som tillhör regionstyrelsens arbetsutskott.

Planering

Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för all planering inom området katastrof, beredskap och säkerhet. Regionens ansvar styrs av lagar och förordningar.